2.1. Indledning

Serviceloven indeholder en række bestemmelser med forskellige former for magtanvendelse, der lovligt må anvendes:

 • Midlertidigt ophold i boformer, § 107.
 • Ophold i boformer egnet til længerevarende ophold, § 108.
 • Alarm og pejlesystemer, § 125, stk. 1.
 • Særlige døråbnere, § 125, stk. 3.
 • Fastholde eller føre til andet opholdsrum, § 126.
 • Fastholdelse i hygiejnesituationer, § 126 a.
 • Fastholde i eller føre tilbage til boligen, § 127.
 • Stofseler, § 128.
 • Flytning til anden adresse uden samtykke, § 129.

 

De principper som reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i den personlige frihed bygger på er,

 • at socialpædagogisk bistand, omsorg og pleje altid går forud for magtanvendelse,
 • at mindsteindgrebsprincippet (proportionalitetsprincippet), dvs. den mindst indgribende løsning, altid skal have første prioritet,
 • at individualitetsprincippet, dvs. indgreb i den personlige frihed skal tilpasses den enkeltes situation og behov. Den enkeltes behov ikke kan begrunde uforholdsmæssige indgreb overfor andre, f.eks. øvrige beboere i en plejebolig, et bofællesskab eller lignende,
 • at der er åbenhed, dvs. det skal være klart for den enkelte eller pårørende, værge eller bisidder, hvilke beslutninger, der træffes og hvorfor, ligesom borgerne generelt bør have adgang til viden om gældende regler og praksis,
 • at krav om legalitet er opfyldt, dvs. krav om klar lovhjemmel for indgreb i den personlige frihed,
 • at der gælder særlige krav til beslutningsgrundlag og klageadgang.

 

Desuden er magtanvendelse efter serviceloven kun lovligt, hvis følgende grundlæggende betingelser er opfyldt:

 • Personen har en dokumenteret betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, og han/hun er visiteret til hjælp (§§ 83-87 eller §§ 101-104, §§ 107-108).
 • Alt hvad der er muligt, skal forinden være foretaget for at opnå personens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.
 • Magtanvendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået (= mindst indgribende foranstaltning, der kan opfylde formålet).
 • Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt og med størst mulig hensyntagen til den pågældende og andre tilstedeværende således, at der ikke forvoldes unødig krænkelse eller ulempe.

 

Herudover skal alle krav for den konkrete magtbestemmelse i serviceloven være opfyldt.

Opdateret: 07-04-2017 10:26

Kontakt