2.18. Klageadgang vedr. magtanvendelse

Der kan klages over overtrædelse af bestemmelserne i magtanvendelsesbekendtgørelsen.

En klage indbringes for kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune, der har pligt til at behandle klagen og træffe afgørelse.

Der er ingen formkrav til klagen. Klagen kan indgives både mundtligt og skriftligt.

Ved behandling af en klage skal den anbringende kommune indhente en udtalelse fra den myndighed, der fører tilsyn med det pågældende anbringelsessted.

Til udtalelsen fra den tilsynsførende myndighed skal der vedlægges en redegørelse fra den medarbejder, der har kendskab til de forhold, der klages over. Hvis der er sket en registrering af magtanvendelsen, skal en udskrift af indberetningsskemaet vedlægges. Desuden skal indberetningen, der blev foretaget i forbindelse med magtanvendelsen, vedlægges medarbejderens udtalelse.

Afgørelsen fra den anbringende kommune bør meddeles skriftligt og skal, hvis den ikke giver klageren fuldt ud medhold, ledsages af en begrundelse og klagevejledning.

Kan personalet klage?

Personalet på døgninstitutioner og opholdssteder kan ikke klage til den anbringende kommune eller tilsynsmyndigheden over overtrædelse af reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen eller indberetningen om magtanvendelsen.

En afgørelse om anvendelse af magt er en almindelig forvaltningsretlig afgørelse. De almindelige regler i retssikkerhedslovens kapitel 10 om klagevejledning m.v. skal derfor følges.

 

Ankestyrelsen er klageinstans i forhold til afgørelse, i de tilfælde, hvor Statsforvaltningen træffer afgørelse efter indstilling fra kommunalbestyrelsen, f.eks. i forbindelse med § 129.

 

Ankestyrelsen kan desuden antage sager af principiel eller generel behandling. Afgørelsen om at fastholde en person efter § 126 træffes i den akutte situation af det personale, der efter myndighedsvisitation, udfører støtte og hjælp til borgeren.

 

Opsættende virkning

Hovedreglen i sociale sager er, at en klage over en myndighedsafgørelse ikke har opsættende

virkning. At en klage har opsættende virkning betyder, at gennemførelsen af afgørelsen udskydes, indtil klageinstansen har truffet afgørelse. Det kan være vigtigt, at en afgørelse ikke iværksættes, fordi der herved kunne ske en uoprettelig skade. Dette gælder især i sager, hvor afgørelsen har en meget indgribende betydning for den pågældendes privatliv. Klager over sager om flytning har som udgangspunkt opsættende virkning, da der er tale om en meget indgribende afgørelse. Klageinstansen kan dog beslutte, at der ikke skal være opsættende virkning.

Klageberettigede

For at sikre borgere, der ikke selv er i stand til at klage, har pårørende eller andre mulighed for på den pågældendes vegne at indbringe klagen for Ankestyrelsen. Klagen kan indbringes af for eksempel ægtefælle, samlever, søskende, bisidder, advokat eller værge. Klagefristen er fire uger fra afgørelsen er meddelt borgeren/klageren. Af hensyn til muligheden for at indbringe sager om tilbageholdelse i boligen mod pågældendes vilje og optagelse i særlige botilbud uden samtykke for domstolene, er der en frist for Ankestyrelsens afgørelse på otte uger.

 

Tilbageholdelse i boligen og optagelse i særlige botilbud uden samtykke er de alvorligste indgreb i den personlige frihed. Der er derfor særlig adgang til at få prøvet disse indgreb ved domstolssystemet.

Opdateret: 07-04-2017 10:58

Kontakt