Færdigmelding af byggeri

Når du har bygget

Når opførelsen af et byggeri, som forudsætter byggetilladelse, er tilendebragt, skal byggeriet færdigmeldes til kommunen. Anvend Byg og Miljøløsningen til at færdigmelde byggeriet.

Færdiggørelsen af bygninger og bebyggelser som kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse, skal blot indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Sanktionsmulighed for manglende eller urigtig registrering i BBR
Syddjurs Kommune har på byrådsmødet den 29. november 2012 besluttet, at det vil kunne medføre bødestraf på kr. 5.000,- at opgive ukorrekte oplysninger til BBR og/eller helt at undlade at lade en ejendoms bygninger og bebyggelser registrere.

 

Få alt projektmaterialet med

Foruden selve færdigmeldingen skal der almindeligvis ydermere fremsendes en mængde dokumentation for det udførte byggeri til kommunen. Omfanget heraf fremgår af vilkårene i byggetilladelsen, og kan variere afhængig af det konkrete byggeri og dets beliggenhed.
Det er derfor vigtigt, at du læser din byggetilladelse endnu en gang, og kontrollerer, at alle betingelserne i tilladelsen er blevet opfyldt.
Kravene til byggeriets dokumentation, som skal eftersendes til kommunen i forbindelse med færdiggørelsen omfatter oftest et eller flere af nedenstående sagforhold:

 

  • Teknisk dokumentation (for byggeriets overholdelse af alle relevante bestemmelser reguleret af kapitel 3-8 i Bygningsreglement 2015) samt dertilhørende underskrevet tro og love-erklæring

 

 

  • Tæthedsattest

 

  • Dokumentation for tegning af byggeskadeforsikring

 

  • Landinspektørattest

 

Byggeriet kan derefter tages i brug.

Når færdigmeldingen af byggeriet er blevet registret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fremsendes en ajourført BBR-ejermeddelelse til ejeren.
 

Opdateret: 06-04-2018 14:15

Kontakt

Feedback