Hvad sker der, når huslejenævnet har behandlet min sag?

Hvis jeg ikke er enig i afgørelsen?

Hvis en af parterne ikke er enig i huslejenævnets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Boligretten i Randers. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til Boligretten i Randers.

Klagefristen til boligretten er 4 uger.
Dette betyder at indbringelsen for boligretten ved indlevering af stævning til Retten i Randers, Nørregade 1, 8900 Randers C senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Boligretten kan efter ansøgning inden 1 år undtagelsesvist tillade, at sagen indbringes efter fristen.

Huslejenævnet kan ikke genoptage en sag og Huslejenævnets sekretariat kan heller ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du vi derfor være nødt til

Du kan læse mere om indbringelse af en huslejenævnsafgørelse www.domstol.dk. Du kan e eventuelt også henvende dig til boligretten for vejledning, eller du kan kontakte en advokat, retshjælpen, en lejer-/udlejerforening e. lign.


Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Huslejenævnet kan ikke hjælpe dig med at opkræve det beløb, som du eventuelt har krav på ifølge nævnets afgørelse. Med hensyn til inddrivelsen af dit krav må du søge hjælp hos en advokat, retshjælpen, en lejer-/udlejerforening e. lign.


Hvis udlejer ikke følger nævnets afgørelse?

I afgørelsen vil huslejenævnets sekretariat alligevel typisk bede om at få besked, hvis udlejer ikke følger afgørelsen.

Det skyldes at huslejenævnet har pligt til at indberette udlejeren til GI, hvis huslejenævnet får kendskab til, at den pågældende ikke har fulgt afgørelsen. Undlader en udlejer tre gange indenfor 2 år at efterkomme en afgørelse, kan vedkommende risikere en politianmeldelse og kan efterfølgende risikere at få sin ret til at administrere udlejningsejendomme inddraget.

Opdateret: 02-08-2018 10:42

Kontakt