Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?

Både lejer og udlejer kan som udgangspunkt indbringe sager for huslejenævnet.

Sekretariatet for Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland kan udelukkende yde generel vejledning til parterne.

For eksempel kan sekretariatet godt vejlede om, hvilke typer af sager, der kan indbringes, om sagsgangen og sagsbehandlingen i nævnet, men kan ikkerådgive dén ene part i en konkret sag. Her vil du som part i en sag blive henvist til at kontakte en lejer-/udlejerforening, -organisation eller en advokat.

Ønsker du at indbringe en sag for huslejenævnet, skal du først afklare, om der er en konflikt. Med andre ord skal du som lejer indledningsvis kontakte din udlejer eller som udlejer indledningsvis kontakte din lejer og søge en løsning, før du eventuelt henvender dig til huslejenævnet. I nogle typer af konflikter gælder der dog frister for udlejerens indbringelse af sagen for huslejenævnet. Udlejeren skal i disse tilfælde være opmærksom på at indbringe konflikten for nævnet inden udløbet af indbringelsesfristen.

Hvis huslejenævnet vurderer, at egentlig bevisførelse er nødvendig, fx i form af vidneafhøringer, syn og skøn e. lign. kan nævnet afslutte sagsbehandlingen med at afvise sagen. Sagen må så i stedet indbringes for Boligretten i Randers.

Huslejenævnet kan behandle sager om fx,

 • Huslejens størrelse
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser, herunder efterlevelse af frister for indsigelse og indbringelse
 • Iværksættelse af forbedringer, der vil medføre lejeforhøjelse
 • Antennebidrag
 • Regnskaber for blandt andet varme og vand, herunder lejers efterlevelse af indsigelsesfrist over for
  udlejer og udlejers efterlevelse af indbringelsesfrist for nævnet.
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejers råderet til at gennemføre forbedringsarbejder mod godtgørelse
 • Pligt til renholdelse, vedligeholdelse og fornyelse
 • Fraflytningssager, herunder pligt til istandsættelse i forbindelse med fraflytning og lejers krav på tilbagebetaling af depositum ved fraflytning.
 • Overtrædelse af husordenen. En konflikt herom kan alene indbringes af udlejeren
 • Forhåndsgodkendelse af leje efter lejelovens § 59 a, stk. 4, efter anmodning fra en ejer af en ejerbolig eller en andelshaver med brugsret til en beboelseslejlighed i en andelsboligforening. Efter boligreguleringslovens § 39, stk. 1, udgør gebyret for huslejenævnets behandling af en sådan sag 514 kr. efter 1. januar 2018. Bemærk at adgangen til forhåndsgodkendelse af lejeniveauet udelukkende er en mulighed for ejere, der på ansøgningstidspunktet ikke ejer andre udlejede ejerboliger og for andelshavere, der på ansøgningstidspunktet ikke har brugsret til andre udlejede andelsboliger.


Huslejenævnet kan ikke tage stilling til fx:

 • Ret til opsigelse og ophævelse, fremleje, bytte og fortsættelse af lejemål, men dog visse konflikter om opsigelse af lejemål for værelser
 • Inddrivelse af pengekrav
   
Svamp

Ved begrundet mistanke om svampeangreb skal udlejeren kontaktes. Huslejenævnet og beboerklagenævnet har normalt ikke mulighed for at konstatere, om en bolig har svamp, herunder skimmelsvamp. Kommunen fører imidlertid tilsyn med, at bygninger, der benyttes til bolig og ophold, ikke er sundhedsfarlige ved deres indretning og beliggenhed, og kommunen kan i den konkrete situation gribe ind over for fugt og skimmelsvampevækst. I tilfælde af svamp kan lejeren eller udlejeren derfor rette henvendelse til:

Opdateret: 02-08-2018 10:26

Kontakt