Plejeboliger ved nuværende administrationsbygning Hovedgaden i Rønde - Foroffentlighed på kommende planforslag

Indkaldelse af ideer og forslag til den forestående planlægning – planlovens §23c. Kommende forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Syddjurs Kommune har i forbindelse med Syddjurs Kommunes Planstrategi og med henvisning til sektorplan for Ældreområdet i Syddjurs Kommune besluttet, at man i forlængelse af nedlukningen af den nuværende administrationsbygning på Hovedgaden i Rønde ønsker at arbejde for udbygningen af de nuværende plejeboliger med 40 nye plejeboliger samt på sigt muligheden for opførelsen af 25 – 35 seniorboliger

Som forberedelse af den kommende planlægning indkaldes hermed ideer og forslag.

Det planlægges indenfor matriklerne 1o, 1k, 2m og 2el Rønde By, Bregnet indenfor det nuværende rammeområde 3.1.O4 (Offentlig område til offentlig administration og plejehjem, Rosengården) at ændre anvendelsesbestemmelserne til område til offentlige formål i form af plejeboliger og seniorboliger. Der ønskes indenfor området givet mulighed for ny bebyggelse svarende til et samlet etagemeterantal på op til 13.000 m2.
Ligeledes skal området indeholde det fornødne parkeringsareal samt landskabsbearbejdning.

Dette nødvendiggør en hævelse af byggeprocenten til 110% mod de nuværende tilladte 60%, ligesom der på arealet skal muliggøres etagebyggeri i op til fem etager mod de i dag tilladte 2,5 etager. 

Boligerne til de ældre og de tilhørende faciliteter ønskes at fremstå som en integreret del af det samlede bymiljø i Rønde.

De kommende planforslag forventes fremlagt til politisk behandling marts 2016 i form af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Her kan du finde flere oplysninger
Du kan se alle de offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes Åben Indsigt – sagsnr.: 14/2829
 
Forudgående offentlig høring om kommuneplantillæg
Det er kommunens vurdering, at den kommende planlægning medfører, at der skal afholdes en forudgående offentlig høring efter planlovens § 23 c, hvor der indkaldes ideer og forslag forud for udarbejdelse af forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan.

Ideer og forslag
Hvis du har ideer og forslag til placering, adgangsforhold, udformning eller andet, der vedrører den kommende planlægning for området ved den nuværende administrationsbygning, skal disse fremsendes skriftligt til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft eller på syddjurs@syddjurs.dk senest 15. august 2015. Ideer og forslag skal være mærket sagsnr.: 14/2829.

Det videre forløb
Indkomne ideer og forslag i foroffentlighedsfasen vil indgå i det videre planlægnings- og beslutningsarbejde.

Når Byrådet vedtager et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, sendes disse i mindst otte ugers offentlig høring. Planforslagene offentliggøres på kommunens hjemmeside. Berørte parter, naboer, relevante foreninger, offentlige myndigheder m.fl. vil blive orienteret som anført i planloven. Der vil således også i denne forbindelse være mulighed for at komme med bemærkninger til planlægningen.
Den offentlige høring på de kommende planforslag forventes at finde sted i perioden marts – april 2016.

Her kan du finde flere oplysninger
Du kan se alle de offentlige dokumenter på sagen via Syddjurs Kommunes Åben Indsigt – sagsnr.: www.syddjurs.dk/sag/14/2829

Opdateret: 21-09-2017 11:30

Kontakt

Feedback