Sprog

Sprogvurdering i Syddjurs kommune:

I Syddjurs Kommune arbejdes der på følgende måde:
I dagtilbud og 0. klasser i Syddjurs kommune anvendes ”Rambølls sprogvurderingsmateriale, Sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklasse”.
Dette materiale gør det muligt at vurdere de dansksproglige kompetencer hos et - og tosprogede børn i treårsalderen, inden skolestart og i børnehaveklassen som grundlag for tilrettelæggelse af den pædagogiske praksis, der skal understøtte børns sproglige udvikling. En god sproglig udvikling er fundament for en god læseudvikling.

Alle 3 årige skal sprogvurderes i kommunen.
Det enkelte dagtilbud udarbejder selv relevante procedurer for sprogvurderingerne, herunder inddragelse af forældrene.
Der skal i hvert dagtilbud være en person, som er ansvarlig for, at sprogvurderingerne foretages. Det enkelte dagtilbud sikrer, at der er kvalificeret personale til at foretage sprogvurderingerne.
Sprogvurderingen måler børnenes sproglige udvikling på forskellige alderstrin og vurderer det enkelte barns sproglige udvikling fra det tredje år til barnet går i 0. klasse. Resultaterne gøres op, så de kan anvendes til at følge sprogudviklingen hos det enkelte barn og dermed sikre en mere sammenhængende indsats.
Afhængig af resultaterne placeres barnet i en af følgende grupper, så det bliver tydeligt, hvilken sprogstimulerende indsats, der skal iværksættes:

1. Generel indsats
Børn, som har et alderssvarende sprog, har behov for generel sprogstimulering i dagtilbud og hjem.
2. Fokuseret indsats
Børn, hvis sprog ikke er helt alderssvarende, har behov for målrettet sprogstimulering i dagtilbud og hjem. PPR kan inddrages konsultativt. Børnene skal sprogvurderes igen som 5 årige.
3. Særlig indsats
Børn, hvis sprog ikke er alderssvarende, har behov for målrettet og evt. individuel sprogstimulering og/eller specialpædagogisk bistand ved PPR, som derfor skal kontaktes. Børnene skal sprogvurderes igen som 5 årige.
PPR tale-hørekonsulenterne kan atlid kontaktes for råd og vejledning.

For børn, der placerer sig i fokuseret og særlig indsats, skal der udarbejdes en handleplan.
Overlevering til skole: For børn, der placerer sig i Fokuseret eller Særlig indsats, indhentes der tilladelse hos forældrene til at afholde overleveringsmøde mellem dagtilbud, skole og sfo. Dagtilbuddet er ansvarlig for indkaldelse.

Sprogvurdering af "hjemmebørn"
Børnene findes i samarbejde mellem pladsanvisningen, sundhedsplejen og folkeregisteret. Forældrene kan vælge, om de vil have udført sprogvurderingen af deres barn i hjemmet eller i nærmeste dagtilbud.
Sprogvurderingen udføres af en pædagog fra Specialpædagogisk Team. Denne person er gennemgående hos alle hjemmebørn i kommunen. Desuden skal pædagogen kunne vejlede forældrene og evt. formidle kontakt til et relevant dagtilbud. Hun skal kunne yde vejledning i forhold til det dagtilbudspersonale, som på baggrund af vurderinger skal iværksætte målrettet sprogstimulering.

Hvis der skønnes at være behov for en særlig eller fokuseret indsats, som ikke kan opfyldes af forældrene, orienteres de om lovgivningen på området. Evt. kontaktes tale- hørekonsulent i PPR.

Sprogstimuleringen for hjemmebørn foregår i sammenhæng med indsatsen i de etablerede dagtilbud. Udover den direkte sprogstimulering vil barnet udvikle andre kompetencer ved deltagelse i et dagtilbud. Desuden vil forældrene komme i kontakt med et kvalificeret personale, som kan vejlede om og følge barnets udvikling. Dette kan bl.a. have stor betydning i tosprogede eller udsatte familier.

For tosprogede børn, som vurderes at have behov for sprogstimulering, er kommunalbestyrelsen forpligtet til at yde minimum 15 timers stimulering ugentligt og 30 timer pr. uge, hvis den ene forælder ikke er i beskæftigelse.

Tosprogede børn
I udførelsen af selve sprogstimuleringen er der ikke umiddelbart de store forskelle i indholdet i indsatsen for et- og tosprogede børn i dagtilbud.
En forskel ses dog i forhold til forældreinddragelse, som netop i dagtilbudsloven understreges som meget vigtig. Denne inddragelse må ske ud fra individuelle vurderinger. De enkelte forældre og dermed de kompetencer og ressourcer, der findes i barnets netværk må udnyttes optimalt. Det er derfor vigtigt, at tosprogede forældre inddrages i udførelsen af sprogvurderingen.

Bemærk:

Stk. 3. Kommunen skal forud for, at et barn skal modtage en sprogvurdering efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuel sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5 og 9, oplyse barnets forældre om, at manglende overholdelse af forældrenes pligt efter stk. 1 kan medføre, at kommunalbestyrelsen efter stk. 2 træffer en afgørelse om standsning af børneydelsen."

Den fulde lovtekst findes i dagtilbudsloven https://www.retsinformation.dk/

BilagStørrelse
PDF icon 2.-sprogede screening sparring 2016.pdf79.64 KB
Opdateret: 23-08-2017 10:35

Kontakt

Relaterede links

Feedback