Natura 2000-områder

EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder betegnes under ét som internationale naturbeskyttelsesområder eller Natura 2000-områder

 

Baggrund for udpegning

Habitatområderne er udpeget for at beskytte en lang række naturtyper og dyre- og plantearter, som regnes for truede i EU. Det drejer sig typisk om store, sammenhængende arealer med stor artsrigdom.

 

Beskyttelse

I Syddjurs Kommune er der udpeget 6 habitatområder. Hvert område har en liste over naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget. Kommunen og andre myndigheder skal ved administrationen af love og regler sikre, at der ikke sker en væsentlig negativ påvirkning af disse naturtyper og arter.

 

Naturtyper og arter

Udpegningen er begrundet i EF-habitatdirektivet fra 1992. De enkelte naturtyper og arter, som habitatområderne er udpeget for, er opført på habitatdirektivets bilag I (naturtyper) og II (arter). Se de danske naturtyper på bilag I.

 

I Syddjurs Kommune er udpeget 6 habitatområder:

  • Kaløskovene og Kaløvig nr. 230
  • Mols Bjerge med kystvande nr. 186
  • Kobberhage nr. 231
  • Stubbe Sø nr. 44
  • Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs nr. 47
  • Tved Kær nr. 46.

 

Udpegningsgrundlag

Se udpegningsgrundlaget for habitatområderne i Syddjurs Kommune her

 

Opdateret: 22-01-2019 07:53

Kontakt