Naturbeskyttelse

Naturbeskyttelsen er tredelt

Kommunens beskyttelse af naturen sker primært gennem

  1. administration af naturbeskyttelseslovens § 3

  2. beskyttelse og pleje af Natura2000-områder og

  3. beskyttelse af bilag IV-arter 

Læs om Natura2000-områder og bilag IV-arter i menuen til venstre.

 

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter udvalgte naturtyper

Naturbeskyttelseslovens § 3 beskytter udvalgte naturtyper imod ændringer. Det gælder følgende naturtyper:

Her kan du se områdeudpegningerne på et kort.

 

Forbud

Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov, der siger, at det ikke er tilladt at lave ændringer i beskyttede naturtyper. Ændringerne må ikke ske, når naturtyperne enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med naturlige søer på over 100 m2 er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Der må heller ikke foretages ændringer i tilstanden af moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb af de typer, der er nævnt herunder.

 

Kommunen kan dispensere

Kommunen er myndighed på beskyttet natur og kan i særlige tilfælde give lov til ændringer i beskyttede naturtyper. Der gives normalt kun tilladelser til indgreb, hvis:

  • der er tale om særlige omstændigheder
  • hvis indgrebet er af naturmæssigt underordnet betydning, eller
  • hvis indgrebet efter en samlet vurdering medfører en forøgelse af naturindholdet i området.

Der gives normalt ikke dispensation til indgreb, der er begrundet i landbrugsmæssige, økonomiske eller rekreative interesser, selvom der kan tages hensyn til offentlighedens adgang til naturen.

Drift af beskyttede naturarealer

Det kræver ikke tilladelse at opretholde den drift (f. eks græsning), der hidtil har været på arealet, men driften må ikke intensiveres (f. eks ved gødskning på hidtil ugødskede naturområder).

Det er heller ikke tilladt at dræne områderne mere end hidtil, men sædvanlig vedligeholdelse af dræn eller vandløb kræver ikke en dispensation. Det er dog vigtigt at holde dræn og vandløb i god stand. Hvis et dræn eller vandløb i bare få år fungerer så dårligt, at der opstår en sø eller et andet §3-område, vil det som udgangspunkt blive forbudt at vedligeholde det.


Ansøgning om dispensation

Har du spørgsmål til beskyttet natur, eller vil du sende en ansøgning om tilladelse til indgreb i et §3- beskyttet naturområde, kan du henvende dig til Natur- og Miljø, Syddjurs Kommune på følgende mailadresse:

natur@syddjurs.dk.

Ansøgningen skal være begrundet. Husk at angive på et kort, hvad ansøgningen omfatter og anfør matrikelnummer.

 

 

 

Opdateret: 22-01-2019 08:37

Kontakt