Udsættelse / fremrykning af skolestart

Udsættelse af skolestart

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse (børnehaveklassen) er obligatorisk.

Forældre kan søge om udsættelse af skolestart for deres barn -  anvend skabelon nederst på siden. (Ansøgninger via mail betragtes som underskrevet).

Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning godkende, at barnets undervisningspligt udsættes i et år, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

Udsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning.

Ansøgning vedrørende udsættelse af skolestart og handleplan skal være Skole og Dagtilbud i hænde senest 10. januar via mail til syddjurs@syddjurs.dk, att. Skole og Dagtilbud.

  • Er barnet indstillet til PPR, indhenter Skole og Dagtilbud relevante oplysninger fra PPR
  • Går barnet i børnehave, skal der sammen med ansøgningen medsendes en pædagogisk handleplan for, hvorledes barnet tænkes stimuleret i børnehaven det kommende år.
  • Handleplanen udarbejdes af børnehaven i samarbejde med forældrene - anvend skabelon nederst på siden. (Indsender Institutionslederen handleplanen via mail, betragtes handleplanen som underskrevet).

Visitationsudvalget består af lederen for Specialpædagogisk Team og en psykolog fra PPR, som på vegne af kommunalbestyrelsen vurderer ansøgningerne og sender afgørelse til forældrene umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal forældrene sørge for at orientere børnehave og distriktsskole.

Afgørelsen kan ikke ankes.

Fremrykning

Et barn skal efter forældres anmodning optages i 0. klasse i det kalenderår, hvor barnet inden den 1. oktober fylder fem år, hvis det må antages at kunne følge undervisningen.

Der skal foretages en konkret vurdering af barnet, før det kan besluttes, om skolestart i 0. klasse kan fremrykkes et år. Ved vurderingen skal det også indgå, om barnet kan følge med klassen op i 1. klasse.

Gå til digital indskrivning til 0. klasse

 

Opdateret: 29-01-2018 13:50

Kontakt

Feedback