Tendrup Møllevej

Botilbudene på Tendrup Møllevej 115, afdeling A og B

Tendrup Møllevej 115 A

 

Målgruppen
Udviklingshæmmede med autisme.
Der er plads 8 beboer.

 

Formål
Vores kerneopgave er at give borgeren mulighed for at udfolde sit potentiale, og mestre eget liv i videst mulig omfang. Dette gøres ved at støtte den enkeltes selvbestemmelse, og ved at kompensere for funktionsnedsættelsen, i et samarbejde med borgeren, så de kan få en tryg hverdag.

 

Handleplan
Der arbejdes efter individuelle pædagogiske handleplaner og handleplaner iht. Lov om social service §141. Planen revideres ved behov og som hovedregel en gang årligt, ved møde med kommunal sagsbehandler.

Vi arbejder løbende med delmål, så handleplanen implementeres i det daglige pædagogiske arbejde.

 

Daglig støtte
Der gives individuel støtte ud fra den enkeltes udviklingstrin og funktionsniveau.
Der er kontaktpersonordning.

Der ydes individuel støtte.
Støtten vil altid blive ydet ud fra borgerens ønsker og behov.
Eksempler på støtteområder:

-fastholde døgnrytme

-personlig hygiejne

-spisning og sundhed

-fysisk træning som supplement

-deltagelse i diverse aktiviteter

-kontakt til pårørende

-kontakt til kommunal sagsbehandler, læge og andre

-ledsagelse til sygehus og anden behandling

 

Aktiviteter
På hverdage er tager vi på skovly.
Der vil være diverse individuelle og fælles aktiviteter afpasset behov og økonomi.
Både fælles og individuelle, store og små samt ude og hjemme.
Fx musik og sang, gå og køreture.
Vi har egen handicapbus.
Derudover bages der mv i køkkenet.
Vi har eget træningsrum med maskiner og redskaber til både konditions- og styrketræning. Der er endvidere måtter, spejle, mv.
Vi holder traditioner i hævd som fx Fastelavn med fastelavnsboller, Sct. Hans med bål på vores egen bålplads, Lucia med optog fra Børnehaven ved siden af os, jul med julefrokost og nytår med god mad og hygge.

 

Personale
Medarbejderne er primært pædagoger. Herudover er tilknyttet en fast vikargruppe, som også består af pædagoger SOSU assistenter og hjælpere. Derudover har vi også en sygeplejerske tilknyttet.

 

Døgndækning
Arrangeres efter behov og økonomi.

Hver lørdag aften laver vi mad sammen og der afholdes borgermøde hver anden søndag.

 

Dag/aften/nat
De vågne nattevagter dækker også nabo afdelingen, som ligger i samme hus.

 

Tendrup Møllevej 115 B

Vi er et botilbud til voksne med erhvervet hjerneskade.

Både årsagerne til og følgerne af hjerneskaden er vidt forskellige. Skaderne kan både være fysiske og/eller kognitive.

Da funktionsniveauerne er forskellige er støttebehovene det også.

Nogle er mobile og nogle bruger kørestol.

Vi har plads til 12.

Der er aktuelt ledige pladser.

 

Målgruppe
Vores målgruppe er borgere, der er udredt og stabiliseret efter deres sygdom og indlæggelse. (forløbsprogrammets fase 4)

Det kan være skader af alle grader, for bogeren der har brug for støtte i et botilbud med døgndækning.

 

Formål
Vores kerneopgave er at give borgeren mulighed for at udfolde sit potentiale, og mestre eget liv i videst mulig omfang. Dette gøres ved at støtte den enkeltes selvbestemmelse, og ved at kompensere for funktionsnedsættelsen, i et samarbejde med borgeren, så de kan få en tryg hverdag.

 

Handleplan
Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde er handleplanen iht Lov om social service § 141.
Endvidere rehabiliteringsplanen og den individuelle pædagogiske plan.
Der afholdes årligt handleplansmøde.

Vi arbejder løbende med delmål, så handleplanen implementeres i det daglige pædgogiske arbejde.

 

Daglig støtte
Der ydes individuel støtte.

Støtten vil altid blive ydet ud fra borgerens ønsker og behov.

Eksempler på støtteområder:

-fastholde døgnrytme

-personlig hygiejne

-spisning og sundhed

-fysisk træning som supplement

-deltagelse i diverse aktiviteter

-kontakt til pårørende

-kontakt til kommunal sagsbehandler, læge og andre

-ledsagelse til sygehus og anden behandling

 

Aktiviteter
Arrangeres efter behov og økonomi.

Både fælles og individuelle, store og små samt ude og hjemme.

Fx musik og sang,  gå- og køreture.

Vi har egen handicapbus.

I weekenderne laver vi mad sammen.

Herudover bages der m.v. i køkkenet.

Vi har eget træningsrum med maskiner og redskaber til både konditions- og styrketræning. Der er endvidere måtter, spejle, mv.

Der afholdes borgermøde hver anden søndag.

Vi holder traditioner i hævd som fx. fastelavn med fastelavnsboller, Sct. Hans med bål på vores egen bålplads, lucia med optog fra børnehaven ved siden af os, jul med julefrokost og nytår med god mad og hygge.

 

Pædagogik og metoder

Vi vil bl.a. inddrage følgende metoder:

  • Neuropædagogik for at målrette støtten
  • Den anerkendende tilgang med respekt for den enkeltes verdensbillede
  • Relationspædagogik med det udgangspunkt, at det er i relationen udviklingen sker
  • Narrativitet med den alternative fortælling og den gode historie
  • Gentle teaching med fokus på tryghed og selvbestemmelse
  • Low arousal med fokus på et roligt og konfliktnedtrappende miljø
  • Mindst-indgriben-princippet og hjælp-til-sevhjælp
  • Totalkommunikation, herunder bl.a. konkreter, tegn-til-tale og støttesystemer som fx dags/uge stuktur/tavler
  • ADL træning
  • Livshistorier

Vi er igang med et uddannelsesforløb i KRAP

Kognitiv
Ressourcefokuseret
Anerkendende
Pædagogik

Personale
Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe bestående af:

pædagoger, ergoterapeuter, social-og sundhedsassistenter og –hjælpere samt omsorgshjælpere. Derudover har vi også en sygeplejerske tilknyttet.

Både kvinder og mænd.

 

Døgndækning
Der er døgndækning.

Normeringen er efter takst og behov.

De vågne nattevagter dækker også naboafdelingen, som ligger i samme hus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 12-12-2018 13:32

Kontakt