Lokalplan for Egil Fischers Ferieby ved Femmøller

Syddjurs Kommune er i gang med udarbejdelse af en lokalplan for Egil Fischers Ferieby med fokus på bevaring. På denne side kan du følge med i processen.

Egil Fischers Ferieby er Danmarks første planlagte ferieby og rummer en enestående fortælling om den tidlige, danske feriekultur og om turismens udvikling i området omkring Ebeltoft.

På baggrund af en forudgående proces, hvor grundejere og interessenter har været involveret, er der nu udarbejdet et udkast til et lokalplanforslag. Udkastet fremlægges til politisk behandling i august måned 2020. Du kan se udkastet og følge den politiske behandling af forslaget på dette link:

https://www.syddjurs.dk/dagsorden/udvalget-plan-udvikling-og-kultur-puk-12-08-2020

Lokalplanforslaget og det tilhørende kommuneplantillæg forventes, at blive fremlagt i offentlig høring i september-oktober 2020. I den offentlige høring har alle mulighed for at indsende deres høringssvar, ligesom der vil være mulighed for at få mere information om planforslagets indhold, blandt andet ved et offentligt møde, der forventes afholdt i uge 42.

Lokalplanen er igangsat med det primære formål:

  • At fastlægge bestemmelser, som sikrer karakteristika og struktur fra Egil Fischers byplan således, at Egil Fischers Ferieby bevares og forbedres som et enestående kulturmiljø, herunder at opdatere en såkaldt SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger

  • At fastlægge bestemmelser til erstatning for tinglyste servitutter og deklarationer for området. Denne forenkling forventes at skabe gennemskuelige og konsistente vilkår for administrationen i forbindelse med byggesagsbehandlingen

  • At sikre at grundejere og andre interessenter inddrages i højere grad under udarbejdelsen af planforslaget.

Processen indtil nu

Processen blev skudt i gang med et opstartsmøde den 31. maj 2019 på Hotel Langhoff og Juul i Ebeltoft, hvor der deltog ca. 75 grundejere, repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, Nationalpark Mols Bjerge, BLIS samt Syddjurs Kommune.

Der er henover sommeren 2019 afholdt tre arbejdsgruppemøder under emnerne ”Delområder og grad af bevaring”, ”Bevaringsbestemmelser, facade/tag mv.” og ”Veje og beplantning”.

Arbejdsgruppemøderne har været præget af engagerede deltagere, med en stor viden og kendskab til feriebyens historie og landskabet omkring. En viden, der har bidraget til gode og relevante drøftelser under de tre overskrifter. Der er især udtrykt stort fokus på, hvordan lokalplanen kan blive det bedst mulige redskab til at formidle feriebyens oprindelige stemning og ånd efter Egil Fischers vision, og at områdets eksisterende kvaliteter og arkitektur kan tilpasses fremtiden.

I perioden fra den 16. marts til den 30. marts 2020, blev der indkaldt ideer og forslag til planlægningen, og de indkomne høringssvar har ligeledes indgået som en del af grundlaget for lokalplanforslagets indhold.

Nederst på siden kan du finde notater og referater fra den forudgående proces, ligesom du også kan finde tidsplaner og slide-shows fra præsentationer fra afholdte møder.

 

SAVE-registrering af bygninger opført før 1950

Der er foretaget en registrering af bygninger opført før 1950 indenfor lokalplanområdet, samt enkelte bygninger med et senere opførselsår, som spiller en særlig rolle i det samlede kulturmiljø. Resultaterne fra registreringerne vil kunne ses på følgende link:
https://planer.viewer.dkplan.niras.dk/plan/33#/

Du kan finde flere oplysninger om, det at eje en bevaringsværdig bygning her: https://www.syddjurs.dk/borger/byggeri-bolig-og-planer/bevaringsvaerdige-bygninger/info-til-ejere-af-bevaringsvaerdige

I den offentlige høring vil det også være muligt at indsende bemærkninger og indsigelser til registreringen.

 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til processen eller vil du gerne modtage nyhedsbreve om lokalplanarbejdet, er du velkommen til at kontakte Syddjurs Kommune, Plan og Udvikling, ved Arkitekt Lotte Asving Donslund på lea@syddjurs.dk eller Grundejerforeningen Femmøller Strand ved Arne Bojesen arne.bojesen@gffs.dk

 

Opdateret: 10-08-2020 14:23

Kontakt