Hornslet - Holmagervej

Velbeliggende erhvervsgrund i Hornslet udbydes til salg i budrunde

Grunden er beliggende på hjørnet af Hornbjergvej og Ågårdvej i den sydvestlige del af Hornslet i et allerede etableret erhvervsområde. Grunden får adresse på Holmagervej, hvorfra der også skal etableres vejadgang.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Grunden er omfattet af lokalplan 20, For et erhvervsområde i Hornslet syd, og tillæg nr. 1 til lokalplan 20, For et erhvervsområde i Hornslet syd.

Størrelse:

Grunden er ikke udstykket endnu, og der er ikke foretaget opmåling af arealet. Grundens areal kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det forventede areal skønnes at blive ca. 1.200 m2. Syddjurs Kommune foranlediger grunden udstykket og afholder omkostningerne til landinspektør. Køber accepterer, at der tinglyses skøde med frist til matrikulær berigtigelse. Der gøres opmærksom på, at grundens areal kan afvige fra oplyste areal på ca. 1.200 m2, og køber skal betale den tilbudte pris pr. kvadratmeter for det antal kvadratmeter, som køber faktisk overtager.

Pris:

90,00 kr. pr. m2 ekskl. moms.  

Den oplyste pris er mindsteprisen pr. m2.

Prisen er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne.

Anvendelse:

Grunden må anvendes til produktionserhverv, lager- og engrosvirksomhed eller lignende. Der må ikke indrettes butikker i området, ligesom det heller ikke er tilladt at opføre boliger i området, uanset om dette er i tilknytning til erhvervsvirksomheden.

Spørgsmål vedrørende byggeri stilles til byggeri@syddjurs.dk

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være bebygget senest 3 år fra efter overtagelsesdagen. Hvis dette krav ikke overholdes - eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget - kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen. Servitut tinglyst 09.12.1991 om byggepligt kan ses nederst på denne side.

Manglende serivutter:

Salgsmaterialet indeholder ikke udskrift af alle servitutter, da alle servitutte ikke kan fremfindes via tinglysningssystemet.

Sådan købes erhvervsgrunden:

I første omgang sælges grunden i en 4 ugers budrunde. Der kan tages udgangspunkt i den oplyste udbudspris. Såfremt grunden ikke afhændes i budrunden, kommer grunden til salg med den anførte pris som mindstepris.

Hvis du gerne vil byde på grunden, skal du sende udfyldt budblanket pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Nederst på denne side finder du budblanket, betingelser for salget af erhvervsgrunde, udskrift af servitutter mv.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledninger hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden til den udbudte pris, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Budfristen er onsdag den 22. juli 2020 kl. 12.00

 

 

 

Opdateret: 25-06-2020 13:49

Kontakt