Bygge- og anlægsaffald

Blanketter/Selvbetjening: 

Bygge- og anlægsaffald stammer fra nedrivning, renovering eller nybyggeri. Affaldet omfatter f.eks. beton, mursten, tegl, isolationsmaterialer, vinduer, asbest- og gipsholdige byggematerialer samt farligt affald.

Screening og kortlægning for forurenende stoffer

For at kommunen kan klassificere affaldet, og for at bygherren og/eller affaldsproducenten kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering, er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer, der findes i bygningen. Der skal derfor foretages en gennemgang af bygningen forud for nedrivningen, hvor der screenes for forurenende stoffer. Hvis der ved screeningen erkendes risiko for forurenende stoffer, skal der foretages en kortlægning, herunder skal der udtages prøver af de materialer, der mistænkes for at indeholde forurenende stoffer. Man kan kontakte en miljørådgiver, som kan hjælpe med screening og miljøkortlægning. 

Reno Djurs har udarbejdet en vejledning om byggeaffald og et hjælpeskema, der kan anvendes til at finde ud af, om der er risiko for miljøfarlige stoffer i bygningen eller anlægget. Hjælpeskemaet er kun en hjælp til bygherre/entreprenør. Der skal stadig foretages anmeldelse og evt. screening for PCB på skemaet, der findes via linket øverst på siden.

Anmeldelse

Hvis renoveringen eller nedrivningen vedrører mere end 10 m² af en bygning eller et anlæg, eller hvis arbejdet frembringer mere end 1 ton affald skal det anmeldes til Syddjurs Kommune. Endvidere er der krav om screening for PCB af bygninger og anlæg eller dele heraf, der er opført eller renoveret i perioden 1950 til 1977. Viser screeningen at der kan forekomme PCB skal bygherren foretage en kortlægning af bygningen eller anlægget. Se mere om PCB her.

Anmeldelse sker via anmeldelsesblanketten øverst på denne side senest 14 dage før arbejdet påbegyndes.

Sortering

Det skal sikres, at miljøfarlige stoffer frasorteres, herunder asbest, PCB, bly m.v.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering og mindsker forbruget af nye ressourcer. For at opnå succes med affaldssorteringen er det derfor vigtigt, at der på byggepladsen løbende informeres om hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container det skal i, og hvad der ikke må blandes sammen. Tydelig skiltning på containere er en god idé både for håndværkernes, transportørernes og økonomiens skyld.

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald
I forbindelse med byggeaktiviteten skal der foretages en sortering af genanvendelige materialer på stedet, og som minimum skal affaldet kildesorteres i følgende affaldsfraktioner:

 • Natursten, fx granit og flint
 • Rene uglaserede tegl- og mursten
 • Rent beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt.

Der vil ofte forekomme andet genanvendeligt affald, som skal kildesorteres med henblik på genanvendelse fx:

 • Hård PVC
 • Rent træ
 • Termoruder (må ikke indeholde PCB).
Opdateret: 17-09-2019 10:12

Kontakt