Bygge- og anlægsaffald

Blanketter/Selvbetjening: 

Bygge- og anlægsaffald stammer fra nedrivning, renovering og vedligeholdelsesarbejde. Affaldet omfatter f.eks. beton, mursten, tegl, isolationsmaterialer, vinduer, asbest- og gipsholdige byggematerialer.

Kortlægning for forurenende stoffer

Det er et krav i affaldsbekendtgørelsen, at der, forud for nedrivning, renovering og vedligeholdelse af bygninger og anlæg, hvor der frembringes mere end et ton affald, skal foretages en screening af bygningen/anlægget for at afdække forekomsten af problematiske stoffer. På baggrund af resultatet af screeningen skal der foretages en kortlægning af bygningen eller anlægget, hvilket bl.a. indebærer analyser af de dele, der kan indeholde problematiske stoffer. De problematiske stoffer er fx PCB, klorerede paraffiner, tungmetaller, PAH'er og asbest. Kortlægningen skal foretages inden nedrivningen eller renoveringen påbegyndes.

Man kan søge hjælp til screeningen og kortlægningen hos en miljørådgiver specialiseret i miljøkortlægninger af bygninger. 

Reno Djurs har udarbejdet en vejledning om byggeaffald, der kan være en hjælp til at finde ud, hvilke dele af bygningen, der kan indeholde miljøfarlige stoffer. Hjælpeskemaet er kun en hjælp til bygherre/entreprenør. Der skal stadig foretages en undersøgelse af bygningen og affaldet skal anmeldes på blanketten, der findes via linket øverst på denne side.

Anmeldelse

Affaldet skal skal anmeldes til Syddjurs Kommune.

Anmeldelse sker på anmeldelsesblanketten øverst på denne side senest 14 dage før arbejdet påbegyndes. Blanketten indsendes via mail til virksomheder@syddjurs.dk.

I anmeldelsen skal de enkelte affaldsfraktioner noteres sammen med anslåede mængder, transportør og modtager og eventuelt prøvenr.

Miljøkortlægningsrapporten indsendes til kommunen sammen med anmeldelsen.

Sortering

Det skal sikres, at miljøfarlige stoffer frasorteres, herunder asbest, PCB, bly m.v.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang. Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering og mindsker forbruget af nye ressourcer. Samtidig er det vigtigt at få sorteret forurenet og farligt fra. For at opnå succes med affaldssorteringen er det derfor vigtigt, at der på byggepladsen løbende informeres om hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container det skal i, og hvad der ikke må blandes sammen. Tydelig skiltning på containere er en god idé både for håndværkernes, transportørernes og økonomiens skyld.

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald
I forbindelse med byggeaktiviteten skal der foretages en sortering af genanvendelige materialer på stedet, og som minimum skal affaldet kildesorteres i følgende affaldsfraktioner:

  • Natursten, fx granit og flint
  • Rene uglaserede tegl- og mursten
  • Rent beton
  • Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
  • Jern og metal
  • Gips
  • Stenuld
  • Jord
  • Asfalt
  • Blandinger af beton og asfalt.

 

Opdateret: 18-01-2021 08:16

Kontakt