Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 21-09-2016 16:00 Referat Samlet dokument

Video fra mødet

Punkt 701 Spørgetid 21/9-2016
 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Intet at bemærke.

Show video
Punkt 702 Halvårsregnskab 2016 og budgetopfølgning pr. 31. juli 2016
 • Resumé


  Halvårsregnskab aflægges i denne sag sammen med budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 vedr. drift og anlæg, ligesom der her foreligger en rapportering af ikke-finansielle mål pr. 31. juli 2016.


  Der forventes generelt budgetoverholdelse på tværs af driftsvirksomheden. Under Arbejdsmarkedsudvalgs bevillingsansvarsområder forventes et betydeligt mindreforbrug i 2016, som netto forbedrer årets forventede driftsresultat med ca. 11 mio. kr.


  Der anmodes derudover i denne budgetopfølgning om en række flytninger mellem bevillinger, som samlet set er budgetneutrale, dvs. ikke påvirker kommunekassen negativt.

 • Sagsfremstilling

  Der er på baggrund af forbruget ultimo juli 2016 udarbejdet et forventet regnskab for 2016, ligesom der med denne budgetopfølgning foreligger et lovpligtigt kommunalt halvårsregnskab pr. 30.6.2016.

   

  Halvårsregnskabet er en integreret del af denne budgetopfølgning vedr. drift og anlæg samt ikke-finansielle mål.

   

  Generelt set forventes budgetoverholdelse på tværs af drifts- og anlægsvirksomheden.

   

  Det skal fremhæves, at der forventes et mindreforbrug på 35,1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2016. Faldet i udgifterne skyldes hovedsageligt tre forhold: færre flygtninge end budgetlagt, færre forsikrede ledige end budgetlagt og færre på permanente ydelser end budgetlagt (førtidspension og fleksjob).

  Mindreforbruget under Arbejdsmarkedsudvalgets områder modsvares til dels af mindre indtægter på tilskud under Økonomiudvalgets område i forbindelse med sommerens midtvejs- og efterregulering af den kommunale økonomi. Her er der samlet en mindre indtægt på 24,0 mio. kr. Mindreindtægten er fordelt med 11,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 6,1 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud, 6,3 mio. kr. vedr. tilskud med baggrund i refusionsudviklingen og 0,2 mio. kr. vedr. tilskud på baggrund af udvikling i ledigheden.

   

  Samlet set betyder udviklingen i udgifter og indtægter vedr. overførselsudgifterne således en forventet mindreudgift i 2016 på netto 11,1 mio. kr., som med denne budgetopfølgning lægges i kassen.

   

  Det skal desuden fremhæves vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunal medfinansiering af sygehus-økonomien), at der her forventes en merudgift i 2016. Størrelsen af den skønnede merudgift er dog forbundet med betydelig usikkerhed, da årsudgiften også afhænger af sygehusafregningen i resten af 2016. Der søges på den baggrund om en udvidelse af rammen på 6,5 mio. kr. med baggrund i den efterregulering, der er modtaget medio 2016 fra staten vedrørende udgifterne på området i 2015.

   

  På den måde påvirker den forventede merudgift til den aktivitetsbestemte medfinansiering ikke kassebeholdningen negativt i denne budgetopfølgning.

   

  Som følge af bl.a. fremrykning af anlæg for 25 mio. kr. i 2016 forventes væsentligt højere anlægsvirksomhed end oprindeligt budgetlagt og som grundlæggende forventes at udligne mindreforbruget på driftsvirksomheden.

   

  Samlet set vurderes det således, at der på tværs af drifts- og anlægsvirksomheden vil være balance omkring nul, som oprindeligt budgetlagt i 2016.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Tabel 1.

   

  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  i.f.t. Korr.
  Budget

  Ansøgning
  om tillægs-
  bevilling

  1 - Drift

  Syddjurs Kommune i alt

  2.491.922

  2.439.721

  -52.200

  -27.674

  10 - Drift

  Økonomiudvalget

  321.366

  296.704

  -24.662

  900

  10645

  Administrativ organisation

  257.210

  253.710

  -3.500

  900

  12 - Drift

  Udv. for sundhed, ældre og soc.

  735.548

  746.948

  11.400

  6.500

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  211.063

  219.919

  8.856

  9.156

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  311.175

  313.719

  2.544

  -2.656

  15 - Drift

  Udv. for plan, udvikling og kultur

  56.229

  54.194

  -2.035

  0

  15332

  Biblioteker

  14.811

  14.411

  -400

  -300

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  24.214

  23.939

  -275

  300

  16 - Drift

  Arbejdsmarkedsudvalget

  614.787

  579.713

  -35.074

  -35.074

  16546

  Tilbud til udlændinge

  38.004

  25.731

  -12.273

  -12.273

  16557

  Midlertidige ydelser

  281.335

  267.907

  -13.428

  -13.428

  16558

  Permanente ydelser

  271.498

  262.808

  -8.690

  -8.690

  16568

  Arbejdsmarkedsindsatser

  23.950

  23.267

  -683

  -683


  Tabel 2.


  Hele 1.000 kr.

  Korrigeret budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse
  i.f.t. Korr.
  Budget

  Ansøgning
  om tillægs-
  bevilling

  1

  Syddjurs Kommune i alt

  -583.688

  -570.274

  5.689 

  16.444

  10

  Økonomiudvalget

  -583.688

  -570.274

  5.689 

  16.444

  10755

  Renter

  7.720

  5.710

  -2.010

  -2.000

  10825

  Finansforskydninger

  -7.576

  -7.596

  -7.745

  3.000

  10762

  Tilskud og udligning

  -583.832

  -568.388

  15.444

  15.444


  Tabel 3.

   

  (1.000 kr.)

  Korrigeret
  budget

  Forventet regnskab

  Afvigelse i.f.t. korr. budget

  Ansøgning om tillægs-bevilling

  Ansøgning om anlægs- bevilling

  1

  Anlæg i alt

  147.742

  112.477

  -35.264

  -2.900

  20.000

  10

  Økonomiudvalget

  -39.572

  -12.846

  26.726

  17.500

  450

  10022

  Jordforsyning - køb og salg

  -20.987

  -14.487

  6.500

  14.500

  3.450

  10025

  Ejendomme - køb og salg

  -32.257

  -9.032

  23.225

  3.000

  -3.000

  11

  Udv. for familie og institutioner

  19.800

  11.400

  -8.399

  -6.600

  20.000

  11322

  Skoleområdet

  15.124

  8.525

  -6.599

  -5.600

  20.000

  11525

  Dagtilbud til børn

  4.675

  2.875

  -1.800

  -1.000

  0

  12

  Udv. for sundhed, ældre og soc.

  56.487

  13.434

  -43.053

  -3.350

  0

  12462

  Sundhedsudgifter m.v.

  5.017

  2.467

  -2.550

  -2.550

  0

  12532

  Tilbud til ældre og handicappede

  50.333

  9.830

  -40.503

  -800

  0

  14

  Udv. for natur, teknik og miljø

  82.597

  74.672

  -7.925

  -9.050

  -3.050

  14228

  Vej og parkvæsen

  39.989

  40.447

  458

  -1.600

  400

  14022

  Jordforsyning - byggemodning

  23.178

  19.731

  -3.448

  -3.450

  -3.450

  14025

  Ejendomme

  19.030

  14.094

  -4.936

  -4.000

  0

  15

  Udv. for plan, udvikling og kultur

  28.429

  25.816

  -2.613

  -1.400

  2.600

  15332

  Biblioteker

  19.218

  14.543

  -4.675

  -4.000

  0

  15338

  Folkeoplysning, fritid og natur

  4.781

  7.381

  2.600

  2.600

  2.600

 • Lovgrundlag

  Den kommunale styrelseslovs §§ 45a og 57 indeholder bestemmelser om proceduren i forbindelse med aflæggelse af halvårsregnskabet. Med hjemmel i lovens §§ 45a, 46 og 57 er der endvidere i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsat en række proceduremæssige krav, herunder om tidsfrister for kommunalbestyrelsens godkendelse af halvårsregnskabet.

   

  Halvårsregnskabet skal senest godkendes af byrådet på det første møde i september og inden 1. behandlingen af budgettet for det kommende år.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at halvårsregnskabet og forventet regnskab 2016 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
  2. at budgetopfølgningen pr. 31. juli 2016 til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.
  3. at der meddeles negativ tillægsbevilling til drift på 27,7 mio. kr. fordelt som det fremgår af tabel 1 under økonomiske konsekvenser.
  4. at der meddeles tillægsbevilling til finansiering på 16,4 mio. kr. fordelt som det fremgår af tabel 2 under økonomiske konsekvenser.
  5. at der meddeles negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på anlæg på 2,9 mio. kr., fordelt som det fremgår af tabel 3 under økonomiske konsekvenser.
  6. at nettobeløbet af ovennævnte pkt. 3, 4 og 5 på afrundet 14,1 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.
  7. at der meddeles anlægsbevilling på 20,0 mio. kr. som specificeret i tabel 3 under økonomiske konsekvenser.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 06-09-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Koncernledelsesmøde den 07-09-2016

  Drøftet.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse. 

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 703 Budget 2017 - 1. behandling
 • Resumé

  I henhold til drejebogen for budget 2017 udarbejder økonomiudvalget på sit møde den 14. september 2016 sin indstilling til budgetforslag til byrådets møde den 21. september 2016. Budgetforslaget udgøres af et oplæg, som har været drøftet på byrådets budgetseminar den 25. og 26. august 2016.

 • Sagsfremstilling

  Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i overslagsår 2017 i det vedtagne budget for 2016. Budgetgrundlaget er pris- og lønfremskrevet og korrigeret med KL´s skøn fra marts 2016. Basisbudgettet er endvidere korrigeret for politiske beslutninger og tekniske fejl ved prisfremskrivning og lignende.


  Budgetprocessen tager afsæt i et budgetoplæg i balance fra direktionen. Budgetoplægget, der drøftes på økonomiudvalgets møde, svarer til det oplæg, der indgår i budgetkataloget, som det har været forelagt på byrådets budgetseminar den 25. og 26. august 2016. Afsnit med de dele af budgetkataloget, der indgår i oplægget, er vedlagt som bilag. Høringssvar til budgetkataloget kan læses på:

  http://www.syddjurs.dk/politik/budget-og-regnskab/hoeringssvar-2017


  Som en del af budgettet indgår analyser vedtaget i budget 2016, som i det 3. budgetår 2018 er på cirka 150 mio. kr. Analyserne skulle anvise sammenhængende forslag i et flerårigt perspektiv. Derudover er der til budget 2017 udarbejdet nye budgetanalyser, der skal beskrive muligheder for omstilling af og ændring i såvel serviceproduktion som kvalitet. Målet er at reducere driftsomkostningerne med 20 mio. kr. årligt fra og med 2017. For at skabe et rum for politisk prioritering arbejdes der med rammekommissorier, der omfatter budgetreduktioner på 30 mio. kr. i varige årlige driftsbesparelser.


  I oplægget indgår valg af statsgaranti af skat og tilskud på baggrund af statens skøn for udviklingen i de skattepligtige indkomster i 2017.


  Der er i 2017 forudsat uændrede skatteprocenter i forhold til 2016 på 25,9 for kommunal indkomstskat og 1,00 for kirkeskat, samt uændret grundskyldspromille på 33,80.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser


  Netto, 1000 kr.

  2017

  2018

  2019

  2020

  Skatter

  -1.925.271

  -1.996.948

  -2.059.867

  -2.127.973

  Tilskud og udligning

  -617.870

  -561.348

  -552.669

  -546.749

  Finansiering i alt

  -2.543.141

  -2.558.296

  -2.612.536

  -2.674.722

  Driftsvirksomhed i alt

  2.435.690

  2.395.308

  2.386.709

  2.400.019

  Pris- og lønstigninger i overslagsår


  52.697

  106.170

  161.912

  Renter

  5.662

  7.705

  8.221

  8.775

  Resultat ordinær drift

  -101.789

  -102.586

  -111.436

  -104.017

  Afdrag

  35.104

  33.365

  34.744

  37.436

  Afdrag, ældreboliger

  5.984

  6.135

  6.289

  6.449

  Anlægsvirksomhed

  90.305

  106.008

  63.477

  27.515

  Nye anlæg, pulje

  0

  0

  26.523

  62.485

  Skattefinansieret anlæg i alt

  90.305

  106.008

  90.000

  90.000

  Anlæg, plejeboliger

  33.879

  33.879

  12.710

  0

  Forsyningsvirksomhed

  0

  0

  0

  0

  Resultat efter afdrag og anlæg

  63.483

  76.801

  32.307

  29.869

  Finansforskydninger

  4.535

  -1.814

  -226

  -226

  Deponeringspulje

  5.000

  5.000

  5.000

  5.000

  Optagelse af byggekredit, plejeboliger

  -33.879

  -33.879

  -12.710

  0

  Optagelse af lån, automatisk adgang

  -27.000

  -12.000

  -7.000

  -7.000

  Optagelse af lån, dispensation

  -8.000

  -21.000

  -28.000

  -30.000

  Resultat

  4.139

  13.108

  -10.629

  -2.357

 • Lovgrundlag

  I henhold til lov om kommunernes styrelse og bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. skal økonomiudvalget inden den 15. september udarbejde et forslag til budget og budgetoverslagsår. Perioden for de flerårige budgetoverslag er fastsat til 3 år.


  Økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives 2 behandlinger i byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådets 2. behandling af forslaget til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal foretages senest den 15. oktober.

 • Indstilling

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget til Byrådet indstiller budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018 til 2020 til 1. behandling.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Økonomiudvalget indstiller direktionens budgetforslag for 2017 og overslagsårene 2018 til 2020 til 1. behandling i Byrådet.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Direktionens budgetforslag oversendes til Byrådets 2. behandling.

Show video
Punkt 704 Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013. Endelig behandling
 • Resumé

  Forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring.


  Tillægget afgrænser landsbyen Basballe og udlægger et område til et blandet bolig og erhvervsområde.


  De indkomne bemærkninger, der er behandlet i bemærkningsnotatet, er vedlagt som bilag.


  Notat fra det offentlige møde, den 22. februar 2016 i Børnehaven Børnenes Gård i Basballe, er vedlagt som bilag.


  Tillægget fremlægges til byrådets endelige behandling.

 • Sagsfremstilling

  Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 er udarbejdet med det formål at afgrænse Basballe. Basballe er en mindre landsby, beliggende ved Femmøller og i udkanten af Mols Bjerge. Afgrænsningen gennemføres for at give mulighed for, at der kan etableres andet erhverv end jordbrugserhverv i de 5-6 gårde, der udgør landsbyen.


  Gården Schmidtsminde husede indtil for nylig Naturcenter Syddjurs og Børnehaven Børnenes Gård, der er flyttet til hhv. Karpenhøj Naturcenter og Børnehaven i Knebel. Shelterpladsen og bålhytten består, og kan efter aftale med Naturcenteret fortsat besøges af alle.


  Mols Cross Club er hjemmehørende på motocrossbanen, der ligger ved Basballe. Afgrænsningen af landsbyen holder en afstand til motocrossbanen, der er bestemt af støjpåvirkningen, så der ikke med afgrænsningen gives mulighed for at opføre boliger eller anden støjfølsom anvendelse i en afstand af motocrossbanen, der kan få konsekvenser for banens anvendelse.


  Basballe er en mindre landsby, oprindeligt bestående af 5 gårde. Det er vurderet, at der ikke skal gives mulighed for en egentlig udvidelse af landsbyen, men at udviklingen skal ske inden for landsbyens nuværende rammer, i form af tilbygninger, ombygninger eller nybyggeri efter nedrivning.


  Afgrænsningen respekterer samtidig fredningen, og de naturmæssige og landskabelige hensyn i området.


  Forslaget har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring fra den 9. februar til den 5. april 2016.


  Der blev afholdt et offentligt møde om kommuneplantillægget den 22. februar 2016 på Børnehaven Børnenes Gård. Notat fra mødet er vedhæftet som bilag.


  Der er i høringsperioden indkommet i alt 13 bemærkninger og indsigelser til det fremlagte forslag.


  Høringssvarene er gennemgået i bemærkningsnotatet, der er vedlagt som bilag.


  Der er fremsendt indsigelse mod afgrænsningen, og de muligheder afgrænsningen giver, som indsigerne ikke mener, at landsbyen kan rumme. Nogle af indsigerne mener, at Syddjurs Kommune ikke har lov til foretage afgrænsningen, da afgrænsningen efter deres opfattelse er i modstrid med de retningslinier for afgrænsede landsbyer, som fremgår af Syddjurs Kommuneplan 2013.


  Det er byrådets beslutning, hvilke landsbyer, der skal afgrænses og hvilke, der ikke skal afgrænses. Med en afgrænsning af en landsby fastligges det område, hvor indenfor der kan ske en byudvikling i form af mindre nye parcelhusudstykninger, udstykninger af eksisterende grunde og opførelse af enkelte boliger som infill, og omdannelse af eksisterende bebyggelse, herunder overflødiggjorte landbrugsbygninger.


  I Basballe er afgrænsningen trukket tæt på den eksisterende bebyggelse, da det er vurderet, at fredningen, de særlige landskabelige hensyn og hensynet til støjpåvirkningen fra motocrossbanen tilsammen ikke levner mulighed for en udvidelse af landsbyen. Udviklingen må derfor ske inden for de nuværende rammer.


  Flere af de indkomne bemærkninger forholder sig udelukkende til det aktuelle projekt for et bo- og aktivitetstilbud for psykisk handicappede. Flere understreger, at Basballe er den mest ideelle placering for projektet. Afgrænsningen af Basballe er foretaget uden at skele til det aktuelle projekt. Skulle det aktuelle projekt falde, er den planlægningsmæssige begrundelse, at landsbyens beliggenhed; omgivet af smuk natur, indenfor Nationalparkens område og ved Mols Bjerge Vej, der er en af de mere benyttede indgange til Nationalpark Mols Bjerge, giver Basballe et særligt potentiale, som kun kan udnyttes, hvis landsbyen er afgrænset i kommuneplanen og der udlagt som blandet bolig og erhvervsområde.


  Det anbefales derfor, at de indkomne indsigelser mod kommuneplantillægget ikke imødekommes.


  Kommuneplantillæg nr. 20 er screenet i forhold til miljøvurdering. Afgørelsen om at Tillæg nr. 20 ikke skal miljøvurderes er påklaget inden for fristen. Klagen vedr. miljøvurdering behandles aktuelt i Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen har ikke fået opsættende virkning.


  En endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 20 må forventes at kunne blive påklaget til Natur og Miljøklagenævnet.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning. LBK nr.1529 af 23/11/2015.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 godkendes og fremsendes til byrådets endelige vedtagelse.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 04-05-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 18-05-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 25-05-2016

  Tilbagesendes Udvalget for plan, udvikling og kultur.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Byrådet tilbagesendte kommuneplantillægget til Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur på sit møde den 25. maj 2016, på baggrund af en henvendelse fra ansøgeren.

  Planafdelingen har efterfølgende haft dialog med ansøger. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en ændret landsbyafgrænsning af Basballe, der giver mulighed for at realisere et tilrettet projekt til det bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, som Byrådet har ønsket at give mulighed for. Kortbilag, der viser den ændrede afgræsning, er vedlagt som bilag.

  Der har været gennemført en 14 dages høring af den ændrede landsbyafgrænsning blandt de tilgrænsende ejendomme i perioden fra den 10. august til den 24. august 2016. De indkomne bemærkninger er behandlet i et selvstændigt notat. Notatet inkl. kopi af de fremsendte bemærkninger er vedlagt som bilag.  De indsigelser der indkom i forbindelse med den oprindelige 8 ugers offentlige høringsfase, skal fortsat indgå i sagens behandling.

  Endvidere indkom en klage til Natur- og Miljøklagenævnet over Syddjurs Kommunes afgørelse, om at Tillæg nr. 20 ikke skal miljøvurderes. Klager har ikke fået medhold.

  Natur- og Miljøklagenævnets endelige afgørelse vedr. klage over manglende miljøvurdering vedlægges.

  Den foreslåede ændring af landsbyafgrænsningen er vurderet at være mindre væsentlig, og at der ikke reelt foreligger et nyt planforslag. Der skal således ikke gennemføres en ny screening for miljøvurdering.

  Det er planafdelingens vurdering at landsbyafgrænsningen fortsat respekterer de landskabelige og fredningsmæssig hensyn, som lå til grund for den oprindelige afgrænsning, og at hensynet til den eksisterende motocrossbane fortsat er iagtaget.

  Ændringen af landsbyafgrænsningen er vurderet at være mindre væsentlig i forhold til høringsmaterialet i det oprindelige forslag, hvorfor ændringen kan gennemføres i forbindelse med den endelige vedtagelse. 


  Indstilling

  Direktøren indstiller, at Tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den ændring af landsbyafgrænsningen, der fremgår af vedlagte kortbilag.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-09-2016

  Det indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, at tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den fremlagte ændring af landsbyafgrænsningen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse, at tillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den fremlagte ændring af landsbyafgrænsningen.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 705 Kommuneplan 2016. Endelig vedtagelse
 • Resumé

  Kommuneplan 2016 for Syddjurs Kommune fremlægges hermed til endelig vedtagelse.

  Syddjurs Kommuneplan 2016 bygger på Kommuneplan 2013 og Planstrategi 2015 for Syddjurs Kommune.


  I forbindelse med vedtagelsen skal Byrådet tage stilling til i hvilken udstrækning indkomne ændringsforslag skal give anledning til ændringer i kommuneplanlægningen. Mindre ændringer kan vedtages i forbindelse med den endelige vedtagelse. Væsentlige ændringer kræver fornyet offentlig høring.

 • Sagsfremstilling

  Kommuneplan 2016 er en digital kommuneplan, der er at finde på hjemmesiden www.syddjurs.dk/kommuneplan2016.


  Forslag til Kommuneplan 2016 har været i offentlig høring i perioden 19. april til 14. juni

  2016. Der er i alt indkommet 61 høringssvar til kommuneplanforslaget.


  Der har været afholdt 2 offentlige møder med temaerne mobilitet og infrastruktur, bosætning, og branding, udviklingsprojekter samt landsbyudvikling.


  I høringsperioden har forvaltningen ført drøftelser med den overordnede myndighed, som er Erhvervsstyrelsen.  Styrelsen skal blandt andet sikre, at kommuneplanen er i

  overensstemmelse med de statslige interesser. Drøftelserne har primært omhandlet

  rammeudlæg til bolig- og erhvervsformål og omfartsvejen ved Mørke.


  Erhvervsstyrelsen har nedlagt indsigelse efter planlovens § 29, hvilket indebærer, at Kommuneplanen ikke kan vedtages endeligt før Erhvervsstyrelsen har trukket sin indsigelse tilbage. I indsigelsen har Erhvervsstyrelsen stillet krav om, at

  • et nyudlæg til boliger ved Eskerod udgår,
  • et nyudlæg til boliger ved Mørke udgår

  Dernæst er en række mindre justeringer af mere teknisk karakter i kommuneplanforslaget blevet drøftet med Erhvervsstyrelsen. Drøftelserne har medført, at Plan- og Udvikling anbefaler, at disse justeringer indarbejdes i kommuneplanen.


  Et kort resume af de ændringer, der foreslås som følge af drøftelserne med

  Erhvervsstyrelsen, de indkomne høringssvar og redaktionelle rettelser kan ses i bilag 3 ”Oversigt over ændringer af kommuneplanforslag 2016”.


  En mere detaljeret gennemgang af høringssvarenes betydning for kommuneplanlægningen kan ses i bilag 2 ”Behandling af høringssvar til kommuneplan 2016”.


  Alle indsendte høringssvar er ligeledes samlet i bilag 1 ”Høringssvar til kommuneplan 2016”, hvor også aftalenotat med Erhvervsstyrelsen og betingelser for Erhvervsstyrelsens ophævelse af deres veto kan ses.


  Reviderede, annullerede og nye rammer for lokalplanlægning

  En stor del af høringssvarernes ændringsforslag omhandler:

  • forslag til nye rammeområder,
  • rammeområder som er blevet taget ud i forslag til kommuneplan 2016,
  • nye rammeområder i Kommuneplanforslaget eller
  • ændrede rammeområder.

  I tidligere kommuneplaner har der været arealudlæg til boligformål, der rækker betydeligt ud over den forventede tilvækst og udbygning i den kommende 12-årige planperiode.


  Dette er et forhold, som Naturstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) allerede var opmærksom på i forbindelse med den forrige kommuneplan 2013 og fortsat er opmærksom på. Det indgår således i ”Statens udmeldinger til kommuneplanlægningen”, at der ikke må inddrages mere areal til byudvikling, end til det forventede behov i den 12 årige planperiode.


  Det har således været nødvendigt at udtage/annullere en række hidtil gældende rammeområder i forhold til kommuneplan 2013. Kommuneplan 2016 indeholder også nye udlæg til boligformål.


  Ud over de indstillede ændringer vil der blive foretaget sproglige og redaktionelle ændringer frem mod den offentlige bekendtgørelse af kommuneplanen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen økonomiske eller organisatoriske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, 


  1.  at kommuneplan 2016 vedtages endeligt med følgende ændringer:

  a)  at forvaltningens forslag til ændringer tiltrædes, sådan som de fremstår af dokumentet ”oversigt over ændringer af kommuneplanforslag 2016”, herunder

  b)  at Erhvervsstyrelsens betingelser for ophævelse af veto mod Syddjurs Kommunes forslag til Kommuneplan 2016 tiltrædes, hvilket indebærer, at kommuneplanforslaget ændres på følgende punkter:

  ·  Rammeområde 2.3.BE3 i Eskerod udgår.

  ·  Nyudlæg i Rammeområde 9.1.B6 i Mørke udgår, og indgår som perspektivområde.

  ·  at de indgåede aftaler mellem forvaltningen og Erhvervsstyrelsen om justeringer af forslag til Kommuneplan 2016 tiltrædes, sådan som de fremstår i dokumentet ”Høringssvar til kommuneplan 2016”, høringssvar nr. 1, Notat om aftalte ændringer.

   

  c)  at følgende høringssvar imødekommes helt eller delvist og giver anledning til ændringer i kommuneplanlægningen, således som de fremstår i dokumentet ”Behandling af høringssvar til kommuneplan 2016”:

  ·  3: Naturstyrelsen; vedr. Natura 2000 områder

  ·  4: Forsvarsministeriet; vedr. strækningsanlæg og antennemaster

  ·  10: Energinet; vedr. tekniske anlæg

  ·  14: Ryomgård Distriktsråd; vedr. områdefornyelser og turisme

  ·  22: Jan Nielsen; vedr. landsbyafgrænsning i Skiffard

  ·  24: Rasmus Hansen; vedr. landsbyafgrænsning i Bendstrup

  ·  25: Frederik Emil Valdemar Estrup; vedr. udtagelse af område 5.2.BE3 i Pindstrup

  ·  26: Peter Stilling; vedr. udlæg til boligområde 3.2.B10 i Ugelbølle.

  ·  31: Janni Esmann Mikkelsen; vedr. forslag til reduktion af offentlig område 4.1.O1 i Knebel

  ·  35: Danmarks Frie Autocampere; vedr. princip for areal til autocamperpladser

  ·  37: Morten Knudsen pva. Ryomgård Realskole; vedr. nyt boligområde 5.1.B22 i Ryomgård

  ·  39: Morten Knudsen pva. Ejere af ejendom i Skrejrup; vedr. landsbyafgrænsning i Skrejrup

  ·  43: Kim og Arense Nordentoft; vedr. udtagelsen af boligområde 3.2.B5 i Ugelbølle

  ·  48: Heinrich Lausdahl; vedr. landsbyafgrænsning i Ørby

  ·  57: Rasmus Bech Jensen; vedr. landsbyafgrænsning i Skrejrup


  d)  at følgende høringssvars forslag til ændringer ikke imødekommes;

  ·  7: Aarhus Stift; vedr. tekniske anlæg og rekreative rammer

  ·  12: Ådalens Distriktsråd; vedr. Biogas

  ·  13: Hornslet Distriktsråd; vedr. perspektivområder og nye rammeudlæg til boliger

  ·  15: Mols og Helgenæs Distriktsråd; vedr. omfartsvej øst om Knebelbro

  ·  18: Djurslands Landbrugsforening; vedr. områder til store husdyrbrug, afvanding mv.

  ·  21: Torsten Klein Mikkelsen; vedr. vindmølleområde på Ebeltoft færgehavn

  ·  23: Anne Kristine Mouritsen; vedr. landsbyafgrænsning i Agri

  ·  27: Michael Tetzlaff; vedr. forslag til nyt boligområde ved Dueholm Planteskole i Rønde

  ·  29: Ejerforeningen Hvide Hus Vej 2-10; vedr. bygningshøjde for Hvide Hus

  ·  32: Jesper Skovdal; vedr. flytning af rekreativt område 7.14.R4 i Karlby mv

  ·  34: Flemming Kattrup; vedr. National Park Mols Bjerge

  ·  36: Knud Clausen; vedr. udtagelsen af del af rammeområde 7.1.B3 i Lime

  ·  38: Allan Rasmussen vedr. øget bygningshøjde mv. i rammeområde 5.1.B19 Ryomgård

  ·  40: Brian Broni; vedr. ændring af landsbyafgrænsning i Nødager

  ·  41: Jens Søren Østergaard Jensen; vedr. udtagningen af boligområderne 7.1.B3, 7.9.B2 og 7.9.B3 i Lime og Skørring

  ·  42: Rikke Skyum pva Jan Kjær Madsen; vedr. forslagets rammeændring fra 2.1.E3 til  2.1.B35 i Hornslet

  ·  44: Thomas og Elin Skyum pva. Beboere i Ugelbølle; vedr. nyt boligområde 3.2.B10 i Ugelbølle

  ·  45: Jens Ove Iversen pva af borgere i Lime og Lemmer; vedr. Biogasområde ved Lime

  ·  46: Annie Eggert-Hansen vedr. udtagningen af boligområderne 7.9.B2 og 7.9.B3 i Skørring

  ·  47: Ulrich Lange vedr. forslag til nyt rammeområde ved Rodskov

  ·  50: Kurt Birk pva Jakob Randrup; vedr. ændring af landsbyafgrænsning i Esby

  ·  51: Beboere på Kastanievej; vedr. nyt udlæg til boligområde 5.1.B22 i Ryomgård

  ·  52: Kirsten og Søren Nielsen-Man; vedr. boligområde 4.1.B6 i Knebel

  ·  53: Djurs Estate v. Jens Meilvang; vedr. ønske om nyt boligområde i Ryomgård

  ·  54: Mick Rasmussen; vedr. ønske om landsbyafgrænsning i Stabrand

  ·  56: Ronni Schnoor Warming; ønske om nyt rammeområde i Lime

  ·  58: Peter Helles vedr. overførsel af perspektivområde i Mørke til rammeområde

  ·  59: Kristen Nordby og Sigrid Thomassen; vedr. udvidelse af landsbyafgrænsning i Krajbjerg

  ·  60: Gruppen bag Eco village; vedr. udtagelsen af rammeområde 10.1.B5 i Thorsager

  ·  61: Ejerforeningen Hvide Hus Vej 3 vedr. bygningshøjde for Hvide Hus


  1. at høringssvarerne i øvrigt tages til efterretning.
 • Beslutning i Direktionsmøde den 06-09-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.


  Jan Kjær Madsen (B) var inhabil og deltog ikke i punktets behandling.

Show video
Punkt 706 Boligområde ved Langkær i Ugelbølle. Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag
 • Resumé

  I høringsperioden til Kommuneplan 2016 indkom et høringssvar med forslag til at udvide rammeområde 3.2.B10 i Ugelbølle Øst.


  I forbindelse med den endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016 blev det indstillet at udvide rammeområdet i overensstemmelse med det indkomne forslag.


  Byrådet skal på denne baggrund beslutte om forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 skal vedtages, og sendes i offentlig høring.

 • Sagsfremstilling

  I direktørens indstilling til endelig vedtagelse af kommuneplan 2016 indgik, at kommuneplanramme til boligformål, benævnt 3.2.B10 i Ugelbølle, øst for Langkær rammebelægges i Kommuneplan 2016. Endvidere indgik det i indstillingen, at udvide rammeområdet gennem et kommuneplantillæg.

  I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016 modtog Syddjurs Kommune høringssvar med ønske om, at rammeområde 3.2.B10 udvides.


  Det indkomne høringssvar med forslag til at udvide rammeområdet er i overensstemmelse med strukturplanen for Ugelbølle. Området har i sin helhed fremgået af Syddjurs kommuneplaner som perspektivområde siden 2009.


  Forslaget muliggør at hele området kan udvikles efter en samlet plan, hvilket Plan og Udvikling vurderer er planlægningsmæssigt fornuftigt.


  Under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, herunder rammeudlægget 3.2.B10, og beslutning om at udvide rammeområdet gennem et kommuneplantillæg, foreslås det at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 1.

  Afgrænsningen af rammeområde 3.2.B10 ændres således, at afgrænsningen tilpasses perspektivområde angivet i Syddjurs Kommuneplan 2013.


  Miljøvurdering

  Plan og Udvikling har desuden udarbejdet udkast til miljøscreening, hvor det antages, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Natur- og miljømyndigheden har dog ikke endeligt afgjort dette og en vedtagelse af planforslaget til offentlig høring er derfor under forudsætning af, at afgørelsen og indholdet i miljøscreeningen ikke giver anledning til ændringer af planforslaget.

 • Lovgrundlag

  Lov om Planlægning

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag
  2. at kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget
  3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

   

  1. at Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag,
  2. at kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget,
  3. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, der bekendtgøres i forbindelse med Byrådets behandling. Der forventes afholdt fælles borgermøde vedrørende boligområde ved Langkær i Ugelbølle og boligområde ved Gåsebakken.
 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt,

  1. at Kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag,
  2. at kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget,
  3. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, der bekendtgøres i forbindelse med Byrådets behandling. Der forventes afholdt fælles borgermøde vedrørende boligområde ved Langkær i Ugelbølle og boligområde ved Gåsebakken.
Show video
Punkt 707 Boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle. Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016. Forslag
 • Resumé

  I høringsperioden til Kommuneplan 2016 indkom et høringssvar med ønske om, at rammeområde 3.2.B5 for boligområde ved Gåsebakken i Ugelbølle, fastholdes med samme udstrækning som i Syddjurs Kommuneplan 2013.


  I forbindelse med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2016, er det indstillet,

  at afgrænsningen af kommuneplanramme 3.2.B5 til åben-lav boligformål udvides med et mindre areal mod vest og

  at den resterende del af det oprindelige rammeområde 3.2.B5 i Kommuneplan 2013 udlægges til perspektivområde i kommuneplan 2016.


  Byrådet skal på denne baggrund beslutte om forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 skal vedtages, og sendes i offentlig høring.

 • Sagsfremstilling

  I direktørens indstilling til endelig vedtagelse af kommuneplan 2016 indgik, at kommuneplanramme til boligformål, benævnt 3.2.B5 i Kommuneplan 2016, udvides vest for Gåsebakken gennem et kommuneplantillæg.


  Endvidere indgik det i indstillingen, at den resterende del af det oprindelige rammeområde 3.2.B5 i Kommuneplan 2013 udlægges til perspektivområde i kommuneplan 2016.


  I forbindelse med den offentlige høring af forslag til Syddjurs Kommuneplan 2016 modtog Syddjurs Kommune høringssvar med ønske om, at området ikke udtages. Grundejer forventer, at der skal udarbejdes lokalplan for området indenfor de næste 2-3 år med henblik på udstykning.

  Kommuneplantillæg nr. 2 er udarbejdet for at ca. 1 ha til boligformål i tilknytning til Gåsebakken fortsat kan udnyttes. Rammeområdets afgrænsning har baggrund i strukturplan for Gåsebakken, hvor udvidelsen udgør etape III.

  Det samlede område, der blev taget ud udgjorde ca. 5,7 ha. Plan og udvikling anbefaler, at fastholde den resterende del på ca. 4,7 ha. som perspektivareal, med henblik på fremtidige nærmere undersøgelser af områdets muligheder for boligbebyggelse.

  Forslaget til kommuneplantillæg muliggør, at området kan udvikles gradvist i takt med behovet for boliger, hvilket Plan og Udvikling vurderer er planlægningsmæssigt fornuftigt.


  Under forudsætning af Byrådets endelige vedtagelse af Kommuneplan 2016, herunder rammeudlægget 3.2.B5, og beslutning om at udvide rammeområdet gennem et kommuneplantillæg, foreslås det at vedtage forslag til kommuneplantillæg nr. 2.

  Kommuneplantillægget medfører, at rammeområdet får tildelt nyt rammeområdebetegnelse så området fremover benævnes 3.2.B12.


  Miljøvurdering

  Plan og Udvikling har desuden udarbejdet udkast til miljøscreening, hvor det antages, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Natur- og miljømyndigheden har dog ikke endeligt afgjort dette og en vedtagelse af planforslaget til offentlig høring er derfor under forudsætning af, at afgørelsen og indholdet i miljøscreeningen ikke giver anledning til ændringer af planforslaget.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag,
  2. at kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget,
  3. at udvalget tager stilling til afholdelse af et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, og i så fald fastlægger en dato og et tidspunkt.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet:

  1. at Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag,
  2. at kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget,
  3. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, der bekendtgøres i forbindelse med Byrådets behandling. Der forventes afholdt fælles borgermøde vedrørende boligområde ved Langkær i Ugelbølle og boligområde ved Langkær i Ugelbølle.
 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt,

  1. at Kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 vedtages som forslag,
  2. at kommuneplantillæg nr. 2 til Syddjurs Kommuneplan 2016 fremlægges i otte ugers offentlig høring under forudsætning af, at det afgøres, at forslaget ikke skal miljøvurderes og at en endelig screening for miljøvurdering ikke giver anledning til ændringer af planforslaget,
  3. at der afholdes et borgermøde i forbindelse med offentliggørelsen, der bekendtgøres i forbindelse med Byrådets behandling. Der forventes afholdt fælles borgermøde vedrørende boligområde ved Langkær i Ugelbølle og boligområde ved Langkær i Ugelbølle.
Show video
Punkt 708 Boligområde ved Carl Th. Dreyers Vej i Ebeltoft. Lokalplan. Endelig vedtagelse
 • Resumé

  Forslag til lokalplan nr. 377 har været i otte ugers offentlig høring. Der er indkommet ni bemærkninger/indsigelser, som er behandlet i vedlagte bemærkningsnotat, og som giver anledning til forslag om rettelser jf. sagsfremstillingen.


  Byrådet skal tage stilling til lokalplanens endelige vedtagelse med forslag til ændringer.

 • Sagsfremstilling

  Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Ebeltoft og omfatter matrikel nr. 7h og 66, begge Boeslum By, Dråby, samt del af 6u og del af 23p, begge Boeslum By, Dråby. Tilsammen udgør området et areal på godt 13 ha. Matrikel nr. 7h, 66 og 23p er ved lokalplanens udarbejdelse kommunalt ejet. Arealet, som omfatter matrikel nr. 6u, er ved lokalplanens udarbejdelse privatejet.


  Lokalplanen giver mulighed for at opføre 42 åben-lave boliger og et antal tæt-lave boliger fordelt på 2 storparceller. Lokalplanen fastlægger en disponering, som sikrer en god fordeling og sammenhæng mellem bebyggede områder, fælles friarealer, veje og stier og under hensyntagen til lokalplanområdets landskabs- og naturbeskyttelser.


  Offentlig høring

  I løbet af den otte ugers offentlige høring, fra den 8. december 2015 til den 2. februar 2016, er der indkommet ni bemærkninger/ indsigelser. Der blev afholdt offentligt borgermøde om lokalplanforslaget den 13. januar 2016. Referat fra mødet er vedlagt.

   

  Vejdirektoratet nedlagde veto efter planlovens § 29, idet planen ændrer linjeføringen af en mulig tilslutningsvej til den planlagte statslige omfartsvej omkring Ebeltoft. Vejdirektoratet har tilkendegivet, at man er indstillet på at trække indsigelsen tilbage, hvis den nye linjeføring og tilslutning indgår i kommuneplan 2016. På denne baggrund har den ændrede linjeføring indgået i forslag til Kommuneplan 2016, og lokalplanen kan vedtages endeligt efter Byrådets vedtagelse af Kommuneplan 2016.


  Bemærkninger/indsigelser er behandlet i ”bemærkningsnotat” af Plan og Udvikling, som er vedlagt. Selve bemærkningerne/indsigelserne er også vedlagt.


  De centrale og gennemgående emner i bemærkningerne/indsigelserne er:

  • Behov for nye byggegrunde
  • Natur og landskab, herunder rekreativ værdi
  • Bebyggelsen og beplantning, herunder placering, højde og etageantal
  • Drikkevandsinteresser
  • Fredskov og skovbyggelinje
  • Planlagt omfartsvej og eventuel støjdæmpning
  • Vandforsyning
  • Etape-udbygning

  Jf. ”bemærkningsnotat” foreslår Plan og Udvikling, at lokalplanen vedtages endeligt med følgende tilføjelser/rettelser:

  • 6.14 ændres således at kravene til lavenergilavenergiklasse skal leve op til bestemmelserne i BR2015, som er trådt i kraft efter lokalplanforslagets udarbejdelse.
  • At § 8.7 ændres, således at lokalplanen ikke fastlægger en bestemt type hæk
  • At afsnit i lokalplanens redegørelsesdel vedrørende ændret linjeføring for forbindelsesvejen til den planlagte omfartsvej ændres jf. bemærkning fra Vejdirektoratet
  • At § 11.3 ændres, således at ”…, herunder anlæg til håndtering af regnvand,…” udgår.

  Der vil endvidere blive foretaget mindre redaktionelle rettelser uden indholdsmæssig betydning.


  Rettelser vil blive foretaget efter den endelige behandling i Byrådet – i forbindelse med den offentlige bekendtgørelse af lokalplanen. Lokalplanforslaget – uden rettelser – er således vedlagt.


  Klage over afgørelse om ikke-miljøvurdering

  Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Der er truffet afgørelse om, at der ikke er pligt til miljøvurdering af lokalplanforslaget.


  Denne afgørelse er påklaget, og klagen behandles aktuelt af Natur- og Miljøklagenævnet. Syddjurs Kommune v. Natur & Miljø har været i dialog med Natur- og Miljøklagenævnet, som har oplyst, at klagen ikke har opsættende virkning, og er således ikke til hinder for den endelige vedtagelse af lokalplanen.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Godt halvdelen af arealet er kommunalt ejet, og opmærksomheden henledes på kommende anlægsudgifter til en byggemodning for eksempel i til anlæg af veje, stier og anlæg til håndtering af regnvand.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-09-2016

  Det indstilles til Økonomiudvalget og Byråd at lokalplan nr. 377 vedtages endeligt med de rettelser der følger sagsfremstillingen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt med stemmerne 24 for og 2 imod.


  For stemte: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Gunnar Sørensen (V), Ole Bjerregaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Karen Østergaard (V), Per Dalgaard (O), Laila Sortland (O), Per Zeidler (I), Peter Andersen (L), Jan Kjær Madsen (B), Jørgen Brøgger (C), Ole Bollesen (A), Jan Fischer (A), Hans Christian Baltzer (A), Kai Pedersen (A), Anders Peter Rasmussen (A), Christian Haubuf (A), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Helle Røge (F), Jens Rasmussen (F) og Kristian Herget (F).


  I mod stemte: Jesper Yde Knudsen (Ø) og Anette Quist Busk (løsgænger).

Show video
Punkt 709 Skoler. Kvalitetsrapport 2016
 • Resumé

  Kommunalbestyrelsen udarbejder hvert andet år en kvalitetsrapport for folkeskolen. Således i 2016 og igen i 2018.


  Der blev dog udarbejdes en ekstraordinært kvalitetsrapport i 2015 (skoleåret (2013-14).


  Nærværende rapport er derfor anden udgave efter folkeskolereformen, hvor fokus flyttes så meget som det kan væk fra processer mod elevernes læring.


  Formålet med reformen er netop, at alle elever skal lære mere, at alle elever skal trives bedre og at den sociale arv brydes..


  Rapporten udsendes forud for mødet til udvalgsmedlemmerne og forvaltning gennemgår den på mødet.

 • Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en kommunal kvalitetsrapport i henhold til bekendtgørelse 665 af 20. juni 2014

  • Kvalitetsrapporten udarbejdes hvert andet år
  • Kommunalbestyrelsen indhenter udtalelse fra skolebestyrelsen om kvalitetsrapporten
  • Kvalitetsrapporten offentliggøres på internettet 

  Rapporten har fokus på resultater frem for input og aktiviteter, som tidligere kvalitetsrapporter har haft. Fokus er rettet mod, hvilke resultater kommunen og kommunens skoler opnår med hensyn til elevernes læring, trivsel og overgang til ungdomsuddannelse samt inklusion og kompetencedækning.


  De nationale mål for folkeskolen er:

  1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan.
  2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund ifht. faglige resultater.
  3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes.

  Måltal:

  • Mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i nationale test.
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år.
  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test skal reduceres år for år.
  • Elevernes trivsel skal øges.

  Inklusionsmål:

  • Andelen der inkluderes i almindelig undervisning skal øges.
  • Andelen som får under 2 i læsning og matematik reduceres frem mod 2018

  Kompetencedækning:

  • Kompetencedækningen skal være 85% i 2016 stigende til 90% i 2018

  Mål for EUD reform:

  • Flere elever skal vælge erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse

  Mål for ungdomsuddannelse:

  • 95% af en årgang skal gennemføre mindst en ungdomsuddannelse.

  Sammenfattende om det faglige niveau kan det konkluderes at langt de fleste elever i Syddjurs kommunes skoler opnår gode kompetencer i skolen. Mere end 2/3 opnår således gode færdigheder i  dansk og matematik. Fokus bliver derfor på målstyret undervisning i læsning og matematik. Til denne indsats får kommunen hjælp fra undervisningsministeriet, de såkaldte læringskonsulenter som er tilknyttet kommunen i både skoleåret 15/16 og 16/17.


  Billedet af de øvrige målsætninger er på en gang en uensartet udvikling både for skolerne enkeltvis og kommunen som helhed og ofte placeret omkring eller over landgennemsnittet. Der er iværksat særlige fokuspunkter omkring kompetencer, hvor der er sat ind med ressourcer til efteruddannelsesforløb for alle personalegrupper på skolerne.


  Der er også fokus på at unge for taget en ungdomsuddannelse, således er der iværksat flere indsatser og forløb i forhold til elever der ikke vurderes at være uddannelsesparate.

  I den forbindelse kan det nævnes at de seneste tal i kvalitetsrapporten viser at flere unge i Syddjurs Kommune vælger erhvervsuddannelse.


  I 2016/17 er der også sat fokus på medbestemmelse, mobning og toiletterne i kommunens skoler.

  I forhold til medbestemmelse er der indledt et samarbejde med Danske Skoleelever som holder kursus i uge 31. Med hensyn til mobning og toilet forhold vil skolerne og forvaltning inddrage elevrådene omkring dette.


  Det er derfor en vurdering, at status for Syddjurs kommune i forhold til ovenstående resultater og målsætninger, at der forestår et væsentligt arbejde i at forfølge disse målsætninger de kommende år.

  Et arbejde hvor skinnerne er udlagt og en positiv udvikling er i gang men, hvor den også skal fastholdes.

 • Lovgrundlag

  Folkeskoleloven

 • Indstilling

  Direktøren indstiller at Kvalitetsrapporten drøftes og sendes til høring i skolebestyrelserne.

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 13-06-2016

  Drøftet og sendes i høring.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Sagen genbehandles på baggrund af høringssvar fra skolerne.


  Forvaltningen foreslår, at der fremadrettet arbejdes med fokus på 3 temaer indenfor skoleområdet:

  1. Målstyret undervisning med primært fokus på dansk og matematik.
  2. Fokus og intensiverede indsatser i forhold til de ”ikke uddannelsesparate elever”
  3. Trivsel, mobning og elevernes medbestemmelse.
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.


  Jesper Yde Knudsen ((Ø) er imod at kommune pålægger de enkelte lærer at anvende den specifikke pædagogiske metode ”målstyret undervisning”. Selvfølgelig skal skoler og lærere opfylde fælles mål.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 710 Kvalitetsstandarder for tale- og høreområdet
 • Resumé

  Byrådet besluttede 25-11-2015, at indsatsen for borgere med hørelidelser fra 01-01-2016 varetages af Kommunikationssamarbejde Midt (Favrskov, Norddjurs, Randers og Syddjurs kommuner),og at indsatsen for borgere med tale-/stemmeproblemer varetages af Syddjurs Kommunes Rehabiliteringsafdeling senest fra 01-01-2017.


  Syddjurs kommunes Rehabiliteringsafdeling har siden 2013 varetaget talepædagogisk indsats for voksne borgere med senhjerneskade og hjemtager nu yderligere taleundervisning for borgere med tale/stemmeproblemer.


  Der forelægges kvalitetsstandarder for de samlede indsatser på høre - og taleområdet til Byrådets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarder for høreområdet.

  Høreområdets kvalitetsstandarder er fælles for de fire kommuner i Kommunikationssamarbejde Midt for de ydelser, man har tilsluttet sig.


  Kommunesamarbejdet har løst de almene høreydelser for Syddjurs Kommune siden 01-01-2010. Målgruppen er ca. 200 personer til ydelserne 1-6 i kvalitetsstandarderne:

  1. Åben træffetid
  2. Justering af høreapparater
  3. Rådgivning /afprøvning af høretekniske hjælpemidler 
  4. Hjemmebesøg
  5. Telefonkonsultation
  6. Fremmøde udenfor træffetid

  Kommunesamarbejdet har løst de specialiserede høreydelser for Syddjurs Kommune siden 01-01-2016. Målgruppen er ca. 8-12 personer årligt til ydelserne A-E:

  1. Undervisning af Cochlear Implanterede
  2. Tinnitus, Hyperacusis og Meniere. Undervisning og vejledning
  3. Undervisning i mundaflæsning
  4. Rådgivning for erhvervsaktive, der er døve eller hørehæmmede
  5. Rådgivning og vejledning af døvblinde

  Kvalitetsstandarder for tale/stemmeområdet.

  Rehabiliteringsafdelingen har siden 2013 varetaget taleundervisning af voksne borgere med senhjerneskade. Målgruppen har været stigende fra ca. 50 i 2013 til  80 i 2015.Serviceniveauet vedr. en talepædagogisk indsats for borgere med senhjerneskade tager afsæt i en konkret individuel faglig vurdering og forløbet tilrettelægges herefter. Målet er at forbedre den hjerneskaderamtes kommunikative muligheder.


  Syddjurs Kommune hjemtager derudover fra 01-09-2016 taleundervisning for borgere med tale- stemmeproblemer. Undervisningen varetages af Rehabiliteringsafdelingen, hvor der er ansat en talepædagog med ekspertise inden for området. Målgruppen for undervisningen har hidtil været på 20-30 personer årligt.

  Serviceniveauet vedr. taleundervisning for borgere med tale-stemmeproblemerskal sikre borgerne hjælp til bedre brug af stemmen. Det gælder, hvis problemerne er betydelig og begrænsede for borgerens livsførelse, og hvis hjælpen ikke kan opnås efter anden lovgivning. Der er lagt vægt på borgerens aktive medvirken i undervisningen. Der er desuden lagt vægt på, at der skal være proportionalitet mellem indsats og den effekt, borgeren kan opnå. Der kan ansøges om 12 ugers forløb ad gangen, og undervisningen igangsættes inden for 20 arbejdsdage efter ansøgningen, hvis borgeren er berettiget.


  Der vil til Byrådets behandling af sagen foreligge kommentarer fra høring i Handicapråd og Ældreråd.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Budgettet udgør i 2016:


  • tale/stemmeområdet 1.060.000 kr., heraf 320.000 til stemmeområdet og 740.000 kr. til hjerneskadede og borgere med progredierende lidelser.
  • høreområdet 400.000 kr., heraf til de almene ydelser 346.000 kr. og 54.000 kr. til borgere med Tinnitus, Mèniere og Coclear Implantat

   

  Det vil stadig være muligt at tilkøbe specialiseret taleundervisning fra regionen til særlige målgrupper.

 • Lovgrundlag

  Lov om specialundervisning for voksne

  Lov om social service

  Sundhedsloven

 • Indstilling

  Direktøren indstiller kvalitetsstandarderne for tale- og høreområdet til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 17-08-2016

  Kommer tilbage til SÆ-udvalget efter høringsperiode, inden indstilling til Byrådet.

 • Beslutning i Ældrerådet den 16-08-2016

  Ældrerådet udarbejder høringssvar.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 07-09-2016

  Udvalget indstiller kvalitetsstandarderne for tale- og høreområdet til Byrådets godkendelse.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarderne er redigeret i overensstemmelse med indkomne høringssvar og behandling i SÆ-udvalget og fremsendes nu til endelig godkendelse i Byrådet.

 • Beslutning i Handicaprådet den 15-09-2016

  Handicaprådet ønsker, at der bliver undersøgt om der kan komme mobile enheder ud til byerne i Syddjurs, da turen til Randers for nogle kan være lang.


  Handicaprådet tager kvalitetsstandarderne til efterretning, dog med henvisning til tidligere aftale om, at der bør linkes til de lovbekendtgørelser der henvises til.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 711 Kvalitetsstandard for omsorg og støtte iflg. servicelovens § 85
 • Resumé

  På baggrund af det vedtagne budget 2016 opdateres rammerne for tildelingen af socialpædagogisk støtte og bostøtte, der tildeles i medfør af Lov om social service (servicelovens) § 85.


  Kompetencen til visitation og tildeling af støtte i medfør af serviceloven § 85 er i Syddjurs Kommune tillagt Social- og Special-teamet i Socialcentret med klageadgang til Ankestyrelsen.


  Den nye kvalitetsstandard er en opdatering af seneste standard fra 2010.

 • Sagsfremstilling

  På baggrund af det vedtagne budget 2016 opdateres rammerne for tildelingen af socialpædagogisk støtte og bostøtte, der tildeles i medfør af lov om social service (serviceloven) § 85.


  Kompetencen til visitation og tildeling af støtte i medfør af servicelovens § 85 er i Syddjurs Kommune tillagt Social- og Special-teamet i Socialcentret med klageadgang til Ankestyrelsen.


  De væsentligste ændringer i forhold til kvalitetsstandarden fra 2010 er indførelsen af en mere præcis målgruppe for støtte ima. Servicelovens § 85 samt en lang række præciseringer omkring Socialcentrets sagsbehandlingsmæssige håndtering af sagerne. Herunder ikke mindst indførelsen af interne krav i Socialcentret til anvendelse af Voksenudredningsmetoden, sagsbehandlingsfrister ved visitation og en intensiveret kadence i Socialcentrets opfølgningsbehandling af sagerne.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen umiddelbare økonomiske eller organisatoriske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Uddrag af Lov om social service, Lov nr. 573 af 24. juni 2005.

  § 85
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til udvalget og Byrådet, at kvalitetsstandarden godkendes med virkning fra den 22. september 2016.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 07-09-2016

  Indstilling indstilles godkendt.

 • Beslutning i Handicaprådet den 15-09-2016

  Taget til efterretning.

  Et ønske fra Handicaprådet er, at når der ændres og tilrettes i kvalitetsstandarder, bør ændringerne være fremhævet med brug af korrektur, så er det nemt at se, hvor der er ændringer.

  Henvisninger til vejledning i Serviceloven bør anføres som et link.

  Der bør læses korrektur på standarden.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 712 Rammeaftale 2017 på det specialiserede social og undervisningsområde
 • Resumé

  Udkast til Rammeaftale 2017 er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland.


  Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som regionen og kommunerne samarbejder om. Samtidig er det formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser, indenfor aftalens område.


  Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (styringsaftalen). Såvel strategi som aftale skal være godkendt i Regionens 19 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet senest den 15. oktober 2016

  .

  KKR Midtjylland har på sit møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2016 og samtlige parter blev her enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i Regionsrådet.

 • Sagsfremstilling

  Kommunerne og regionen indgår årligt en Rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og undervisningsområde.


  Rammeaftalen er et planlægnings- og udviklingsværktøj, der skal sikre et samlet overblik over tilbudsviften på det område, som kommunerne og regionen samarbejder om. Samtidig er formålet med rammeaftalen at skabe overensstemmelse mellem udbud og efterspørgsel på tilbud og ydelser inden for det specialiserede social- og undervisningsområde.


  Rammeaftalen består af en faglig udviklingsdel (Udviklingsstrategien) og en kapacitets- og økonomistyringsdel (Styringsaftalen).


  Udkast til Rammeaftale 2017 er vedlagt som bilag 1. Rammeaftalen er udarbejdet i en tæt dialog mellem repræsentanter fra administrationen i de 19 kommuner og Region Midtjylland, hvormed der er skabt et godt afsæt for en fælles indsats på det sociale område.


  Kommunekontaktrådet (KKR Midtjylland) har på møde den 16. juni 2016 behandlet udkast til Rammeaftale 2017. Parterne er enige om at indstille forslaget til godkendelse i kommunalbestyrelserne samt i regionsrådet, således at udkastet behandles senest den 15. oktober 2016.


  1.  Udviklingsstrategien

  Udviklingsstrategien har fokus på den faglige udvikling af de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen, og skal samtidig indeholde et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Udviklingsstrategi 2017 tager afsæt i indberetninger fra de 19 kommuner og Regionen, hvor kommunerne er blevet bedt om at udarbejde en vurdering af sammenhængen mellem deres behov for tilbud og det samlede udbud af tilbud i 2017 samt driftsherrers overvejelser om tilbudsviften.


  Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at der er sammenhæng eller høj grad af sammenhæng mellem kommunernes behov for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Dette gælder på såvel voksenområdet som børn- og ungeområdet.


  1.1 Fælles fokus- og udviklingsområder i Udviklingsstrategi 2017

  I Rammeaftale 2017 har de midtjyske kommuner og Region Midtjylland i fællesskab en række fokusområder, hvor det findes særlig vigtigt, at der i det fremadrettede samarbejde er en øget bevågenhed:


    Kommunikationsområdet (tale-, høre- eller synshandicap)

    Voksenhandicapområdet (rammepapir for KKR-målsætning)

    Fælles metodeudvikling- og anvendelse


  Rammepapiret på Voksenhandicapområdet er under udarbejdelse, og vil blive vedlagt som bilag til Rammeaftale 2017 efter Rammeaftalens godkendelse.


  1.2 Borgere med svære spiseforstyrrelser

  Til behandling i Udviklingsstrategi 2017 udmeldte Socialstyrelsen i 2015 en Central Udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen fra de midtjyske kommuner er vedlagt til godkendelse i bilag 2.


  Afrapporteringen viser, at kommunerne i vid udstrækning oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til voksne med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Enkelte kommuner angiver, at de oplever udfordringer med at sikre sammenhæng mellem kommunernes behov for højt specialiserede indsatser til børn og unge med en svær spiseforstyrrelse og det samlede udbud heraf. Dette er der, for flere kommuners vedkommende, fokus på at håndtere.


  1.3 Fælles fokus på de sikrede institutioner

  Kommuner og regioner har på tværs af landet i de to seneste Rammeaftaler sat fokus på tværgående koordination og udvikling af de sikrede institutioner.


  Kommuner og regioner på tværs af landet og i den enkelte region indgår i en forpligtende dialog om følgende udviklingsområder:


  1.  Kapacitetsudvikling på de sikrede institutioner

  2.  Kerneopgaven i de sikrede institutioner

  3.  Samarbejde om den unge fra indslusning til udslusning

   


  2.  Styringsaftalen

  Styringsaftalen skal lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de tilbud, der er omfattet af Rammeaftalen. Formålet med styringsaftalen er at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne er afhængige af at købe og sælge på tværs af kommunegrænserne. Det medfører et behov for at koordinere rammerne for køb og salg på det specialiserede social- og undervisningsområde.


  Styringsaftalen er i al væsentligt uændret i forhold til Rammeaftalen for 2016, herunder takstreduktionen på minimum 3 % i perioden 2015 – 2018, med mulighed for at medregne den reduktion af taksterne, der er gennemført fra 2014 til 2015.


  Dog er der sket ændringer mht. opgørelse af over - og underskud som konsekvens af den nye bekendtgørelse for beregning af takster.


  For øvrige aftaler om udvikling i taksterne henvises til Rammeaftalens side 8.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller at udvalget og Byrådet godkender:


  1.  Udkast til Rammeaftale 2017 på det specialiserede social- og undervisningsområde (jf. bilag 1).

  2.  Afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding vedrørende borgere med svære spiseforstyrrelser (jf. bilag 2).

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 07-09-2016

  Indstilling indstilles godkendt.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 713 Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020
 • Resumé

  Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø har i fællesskab vedtaget kommissorium for udarbejdelse af ny fritids- og friluftspolitik.
  Kommissoriet blev vedtaget i begge udvalg i januar 2016. Råskitse til politikken, revideret tidsplan og dato for interessentmøde ved vedtaget i begge udvalg i april måned 2016.
  I råskitsen til politikken indgik forslag vil vision og 5 overordnede indsatsområder.

 • Sagsfremstilling

  Der er udarbejdet færdigt forslag til Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 med baggrund i interessentmøde afviklet den 17. maj 2017 i Rønde Idrætscenter med det formål at indsamle input og forslag til et ”bruttokatalog”, som udgangspunkt for arbejdet med at udforme politikforslaget.


  Bruttokataloget er konkret inddraget i defineringen af 3 fokus/temaområder under de overordnede indsatsområder i politikken.

  Det var samlet i alt ca. 50 personer til interessentmødet, hvor alle input blev nedskrevet dels fra gruppedrøftelserne samt deltagernes individuelle hovedbudskaber til hvert indsatsområde.


  Bruttokataloget og forslag til Fritids- og friluftspolitik er vedlagt som bilag.


  Kommentarer fra udvalgene vil blive indarbejdet i udkastet inden forslaget til politik sendes i høring.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen.

 • Lovgrundlag

  Den kommunale fuldmagt.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at det færdige udkast til Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 drøftes med henblik på eventuelle kommentarer og rettelser
  2. at Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø, efter indarbejdelse af kommentarer og rettelser aftalt på udvalgsmøderne den 6. juni og 13. juni 2016 sender forslaget til Fritids- og friluftspolitik i offentlig høring indtil onsdag den 17. august 2016.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 06-06-2016

  Indstillingen godkendt så forslaget til Fritids- og friluftspolitik udsendes i høring.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 13-06-2016

  Indstillingen godkendt så forslaget til Fritids- og kulturpolitik udsendes i høring

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Forslag til politik for området fritid og friluft blev sendt i høring 1. juli 2016 og høringsperioden sluttede 17. august 2016.

  Der er indkommet otte høringssvar.


  Høringssvarene er bearbejdet administrativt, og udkast til ”Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020 – version 3” er herefter tilrettet med indarbejdelse af væsentlige bemærkninger fra høringssvarene.


  Følgende nye filer er vedhæftet sagen:

  1. ”Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020” (version 3)

  2. Indkomne høringssvar 1-8

  3. Samlet skema med resumé og kommentarer til høringssvarene

  4. Folkeoplysningspolitikken


  Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1.  at Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø drøfter udkast til Fritids- og friluftspolitik frem mod 2020” (version 3) med henblik på godkendelse

  2.  at Udvalget for Plan, udvikling og kultur samt Udvalget for Natur, teknik og miljø drøfter temaer og fokusområder til kommende handleplan for 2017.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 05-09-2016

  Fritids- og friluftspolitikken fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.


  Ideer og forslag til en kommende handlingsplan for fritids- og friluftspolitikken tages med i et oplæg, der præsenteres i et kommende dertil tilrettelagt fællesmøde mellem Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 07-09-2016

  Fritids- og friluftspolitikken fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.


  Ideer og forslag til en kommende handlingsplan for fritids- og friluftspolitikken tages med i et oplæg, der præsenteres i et kommende dertil tilrettelagt fællesmøde mellem Udvalget for natur, teknik og miljø og Udvalget for plan, udvikling og kultur.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 714 National handlingsplan 2016 - "Styrket indsats for den ældre medicinske patient"
 • Resumé

  I forbindelse med vedtagelse af Finansloven for 2016 er der vedtaget en ny national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Handlingsplanen vedrører indsatsen på sygehusene, i kommunerne og i almen praksis.


  Regeringen har sammen med partierne bag finansloven for 2016 prioriteret 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en række initiativer, der styrker indsatsen over for de ældre medicinske patienter i sundhedsvæsenet.


  I sagen orienteres nærmere om indsatserne i den nationale handlingsplan, og der lægges op til drøftelse samt stillingtagen til udmøntning af de afsatte midler til det kommunale sundhedsområde.

 • Sagsfremstilling

  Baggrund for handlingsplanen

  Handlingsplanen for den ældre medicinske patient tager afsæt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen. Selv om der ydes en stor indsats for at sikre ældre borgere høj faglighed og kvalitet i sundhedsvæsenet, er der fortsat et potentiale for forbedringer. Overordnet nævnes der i oplægget fire grunde til, at der er brug for at styrke indsatsen for den ældre medicinske patient:

  • For mange ældre indlægges, selv om det kunne være forebygget.
  • For mange ældre overnatter på sygehusgange – det er uværdigt.
  • For mange ældre oplever ikke en tilstrækkelig høj kvalitet i de kommunale tilbud- eller må vente længe på dem.
  • For mange ældre oplever, at deres forløb ikke hænger sammen.

  Der findes ikke en entydig definition af målgruppen for handlingsplanen. Den ældre medicinske patient er ikke kun kendetegnet ved høj alder, men har en række yderligere kendetegn, f.eks. svær sygdom, flere samtidige diagnoser og/eller nedsat funktionsevne samt begrænset evne til at mestre dagliglivet.

   

  Vision og værdier

  ”I alle dele af landet skal ældre medicinske patienter – når de har brug for hjælp – mødes af et sundhedsvæsen, der samarbejder på tværs af sektorer og på tværs af faggrupper om at yde sundhedsfaglig pleje og behandling af ensartet høj kvalitet”, lyder visionen i den nye nationale handlingsplan.  Indsatsen bør bygge på følgende værdier:

  • Værdighed og selvbestemmelse
  • Patient – og pårørendeinddragelse
  • Sammenhæng i forløbene
  • Høj kvalitet og patientsikkerhed.

  Handlingsplanen skal ses i sammenhæng med værdighedspolitikken, den kommende nationale handlingsplan for demens samt det udspil, der er under udarbejdelse om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.


  Indsatsområder

  Initiativerne i handlingsplanen retter sig mod alle sektorer – sygehus, almen praksis og kommune.  Med handlingsplanen sættes der konkret ind i forhold til otte initiativer, der skal forbedre indsatsen for den ældre medicinske patient.

  1. Tidligere opsporing og mere rettidig indsats.
  2. Styrkede kommunale akutfunktioner.
  3. Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje.
  4. Styrket indsats mod overbelægning.
  5. Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis.
  6. En indsats, der hænger mere sammen.
  7. Bedre styr på medicinen.
  8. Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb.

  Handlingsplanens betydning for Syddjurs Kommune

  I Syddjurs kommune er der allerede fokus på nogle af de nævnte initiativer i handlingsplanen.

  Med finansiering af ældrepuljemidler er der iværksat et udviklingsarbejde med tidlig opsporing. Frontpersonalet kompetenceudvikles til at være opmærksom på tidlige tegn på ændringer i den  ældres almentilstand , f.eks. funktionstab, begyndende sygdom og ernæringsproblemer.

  Siden 2013 er der arbejdet med udbygning af et kommunalt akutteam efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Teamet er sammensat af specialuddannede sygeplejersker. Ordningen fungerer med én sygeplejerske i dagligt fremmøde fra kl. 8 til 23 på hverdage, men begrænset kapacitet i weekender, helligdage og i ferieperioder.

  Syddjurs kommune er fra 2016 blandt de 14 kommuner, der indgår i projekt ”I sikre hænder”. Projektet skal medvirke til at forebygge medicineringsfejl hos de ældre samt forhindre tryksår. Projektet indgår som delelement i handlingsplanens indsatsområde 7 ”Bedre styr på medicinen”.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  For kommunerne omfatter handlingsplanen, at der skal prioriteres midler på følgende områ­der:

  ·  Styrkelse af akutfunktion.

  ·  Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Der skal ske en styrkelse af kompetencerne hos de medarbejdere, der løser sygeplejefaglige opgaver i kommu­nerne. Midlerne kan f.eks. anvendes til at styrke de tværfaglige kompetencer eller kompetencerne inden for bl.a. tidlig opsporing, ernæring, polyfarmaci, geriatri, psy­kiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation.


  For at gennemføre initiativerne tildeles kommunerne ekstra midler i form af et særligt til­skud i årene 2016 til 2019 og fra 2020 som et varigt tilskud. Kommunens andel af tilskud­det fremgår af nedenstående tabel.

  Beløb i 1.000 kr.

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020 og fremover

  Midler til styrkelse af akut­funktion

  261

  540

  929

  1.217

  1.217

  Kompetenceløft

  183

  312

  251

   

   

  Total

  444

  852

  1180

  1.217

  1.217


  Midlerne bør prioriteres til kapacitetsopbygning af kommunens akutteam, så der fremadrettet leves op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at akutfunktionen med de fornødne kompetencer er tilgængelig døgnet rundt alle ugens dage samt, at der gives et målrettet kompetenceløft til den kommunale hjemmesygepleje. I 2018 skal en del af midlerne om nødvendigt bruges til tilpasninger for at kunne leve op til nye nationale kvalitetsstandarder.


  Der vil fra ministeriet blive stillet krav om årlige statusredegørelser i perioden 2016-2019 for såvel akutfunktionen som kompetenceløftet. Derudover skal der i 2018 udarbejdes statusredegørelse over, hvordan midlerne er anvendt i årene 2016-2018 samt en redegørelse for, hvordan man vil bruge midlerne fremadrettet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at orienteringen tages til efterretning.
  2. at kommunens andel af de tildelte midler til kapacitetsopbygning af den kommunale akutfunktion og kompetenceudvikling af hjemmesygeplejen bevilges til området i 2016
  3. at midlerne indgår i budgetdrøftelserne for 2017, som det fremgår af direktionens budgetoplæg
 • Beslutning i Direktionsmøde den 17-08-2016

  Indstilles til udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Ældrerådet den 16-08-2016

  Ældrerådet orienteres på mødet i september.


 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 07-09-2016

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 715 Koordineret sektorplanlægning mellem ældreområdet og dagtilbudsområdet
 • Resumé

  I denne sag følges op på budgetaftalen for 2016 med et oplæg til rammesætning for et nyt koordineret samarbejde mellem de to fagområder om fremtidige udviklings – og anlægsprojekter i Ryomgårdområdet.

 • Sagsfremstilling

  Af forligsteksten for budgetaftale 2016 fremgår følgende:


  Plejeboliger til ældre, sektorplanlægning 2018 –

  ”Forligskredsen er enig om, at der skal træffes en række beslutninger vedrørende det fremtidige behov for udbygning af plejeboliger til ældre. Efter en debat skal beslutning vedrørende eventuel udbygning træffes senest i 2018.

   

  På baggrund af sektorplanlægning på området og de politiske beslutninger ved budgetlægningen 2016 og budgetoverslagsårene, er der udpeget følgende udviklingsområder vedrørende plejeboligområdet:

  • Området ved Ringparken i Ryomgård, hvor der er disponibelt areal på ca. 6.500 m2.
  • Området ved Lyngparken i Knebel, hvor Syddjurs Kommune ejer et stort areal.

   

  Forligskredsen ønsker en debat om den fremtidige dækning på plejeboligområdet. På baggrund af befolkningsfremskrivningen kombineret med en gennemgang af ventelisterne, ønsker forligskredsen en bred debat om den fremtidige plejeboligstruktur. Beslutninger på plejeboligområdet er meget vidtgående - og det er vigtigt, at beslutninger af denne art er forankret i hele byrådet.”

   

  Med afsæt i forligsteksten er der gennemført en plejeboliganalyse, drøftet i SÆ udvalget den 4. maj 2016 og fremlagt på temamøde for Byrådet den 22. juni 2016.

  Plejeboliganalysen konkluderer, at en passende dækningsgrad for plejeboliger (antal boliger pr. 100 ældre over 80 år) er lige under 14%. På den baggrund vil der med den allerede igangsatte udbygning af plejeboliger i Rønde og Kolind samt nuværende viden om befolkningsudvikling og ventelistemønstre ikke være behov for at udvide plejeboligkapaciteten før år 2022.

  Det ligger dog fast at fremtidige udbygningsplaner på plejeboligområdet skal ske ved Ringparken i Ryomgård og ved Lyngparken i Knebel.

   

  Af forligsteksten for budgetaftale 2016 fremgår endvidere følgende:


  Sektorplanlægning dagtilbud.

  ”I forbindelse med sektorplanlægning for dagtilbud søges at placere dagtilbud i nærheden af skoler, dels for at kunne benytte fælles faciliteter som gymnastiksal og legepladser, dels for at skabe naturlig overgang til indskoling og skole.

   

  I Ryomgård planlægges, at der på sigt skal ske en sammenlægning af Ringvejens børnehave og Poppelvejens børnehave. Det er ikke besluttet, hvordan og hvornår. Der lægges op til, at en sammenlægning kan ske gennem nybygning af en samlet institution på et areal ved Marienhoffskolen, og at arealet ved Ringvejens børnehave stilles til rådighed for en udbygning på ældreområdet.”

   

  Der endnu ikke truffet endelige beslutninger om, hvordan og hvornår sammenlægning af de to daginstitutioner i Ryomgård skal foregå, men vil formentlig tidligst skulle ske i 2020.

   

  Med afsæt i ovenstående anbefales det derfor, at videre udvikling og planlægning af anlæg på ældreområdet og dagtilbudsområdet sker i en koordineret og inddragende proces med fagområder og interessenter. En forudsætning for planlægningsarbejdet er, at Byrådet allerede nu beslutter at prioritere de skitserede arealer ved Marienhoffskolen samt ved Ringvejens børnehave som ramme for udviklings- – og planlægningsarbejdet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Byrådets godkendelse, at arealerne ved Marienhofskolen og ved Ringvejens børnehave i Ryomgård fastlægges som mulige placeringer for et fremtidigt koordineret udviklings – og anlægsarbejde for dagtilbudsområdet og ældreområdet.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 17-08-2016

  Indstilles til godkendelse i Udvalget for Familie og Institutioner, Udvalget for Sundhed,  Ældre og Socialområdet, Økonomiudvalget og Byrådet

 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 05-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.


  Udvalget for familie og institutioner ser frem til en tæt involvering af interessenter og borgere i udviklingen af områder og institutioner, herunder de berørte institutioners bestyrelser og brugere.


  Jørgen Brøgger ønsker placeringen af et samlet børnehus ved Ringvejens Børnehus.

  Jesper Yde Knudsen ønsker ikke de to institutioner sammenlagt.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 07-09-2016

  SÆ ønsker at pege på at eventuelle fremtidige plejeboliger i Ryomgård placeres i tilknytning til nuværende aktivitets og træningscenter.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt med stemmerne 15 for, 3 imod og 8 der hverken stemte for eller imod.


  For stemte: Claus Wistoft (V), Marianne Kirkegaard (V), Torben Therkelsen (V), Gunnar Sørensen (V), Ole Bjerregaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Karen Østergaard (V), Per Zeidler (I), Peter Andersen (L), Ole Bollesen (A), Jan Fischer (A), Hans Christian Baltzer (A), Kai Pedersen (A), Anders Peter Rasmussen (A) og Christian Haubuf (A).


  I mod stemte: Jørgen Brøgger (C), Jesper Yde Knudsen (Ø) og Anette Quist Busk (løsgænger).


  Undlod at stemme: Per Dalgaard (O), Laila Sortland (O), Jan Kjær Madsen (B), Kirstine Bille (F), Kim Lykke Jensen (F), Helle Røge (F), Jens Rasmussen (F) og Kristian Herget (F).

Show video
Punkt 716 Medlemskab af Danmark på Vippen
 • Resumé

  Danmark på Vippen er en alliance af kommuner, organisationer, pengeinstitutter og virksomheder, der arbejder for at skabe fair rammebetingelser for yderområderne i Danmark.


  Foreningens vision er: ”Uanset hvor i Danmark man bor, skal danskere have samme muligheder for at bosætte sig, finde job, udvikle virksomheder og have samme offentlige tilbud, adgang til effektive infrastrukturforbindelser og ensartede finansieringsbetingelser. I Danmark på Vippen er vi overbeviste om, at vores fælles velstand bedst fastholdes og forbedres ved, at hele Danmark bidrager ligeligt og får mulighed for at bidrage ligeligt til vores indkomstudvikling. Derfor kæmper vi for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark.”


  Det indstilles, at Byrådet beslutter, om Syddjurs Kommune skal være medlem af Danmark på Vippen.

 • Sagsfremstilling

  A. Danmark på Vippen

  Danmark på Vippen er en landsdækkende forening, der arbejder for et Danmark i bedre balance. Foreningen arbejder for at stoppe skævvridningen, hvor de to store byområder ifølge foreningen modtager en uforholdsmæssig stor andel af de fælles ressourcer.


  Pt. har foreningen nedenstående medlemmer.

  • Kommuner:
   Esbjerg, Guldborgsund, Hjørring, Ikast-Brande, Jammerbugt, Langeland, Lemvig, Lolland, Odsherred, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Varde og Vesthimmerland
  • Virksomheder:
   Andelskassen, Frøs Sparekasse, IBF, Jøp Ove & Myrthu CPH, Lollands Bank, Slagelse Transportcenter, Sparekassen Sjælland

  Foreningen forsøger at påvirke samfundsdebatten ved at udgive artikler og komme med udtalelser, der bygger på valide argumenter, som medlemmerne kan støtte sig op ad. Desuden ønsker foreningen at ændre mediernes fokus ved at give dem veldokumenterede historier om betydningen af de danske lokalsamfund og det uforløste potentiale, der findes her.


  Foreningens centrale fokus er at sikre fair rammebetingelser for yderområderne, så hele Danmark kan bidrage til fremdriften i samfundet. Foreningen ønsker at ændre politiske konstruktioner som planlov og udligningsordning, så de understøtter vækst og udvikling i yderområderne i stedet for det modsatte. Og landspolitiske løfter om et Danmark i bedre balance skal veksles til handling – foreningen arbejder for, at landspolitikerne sætter udviklingen af yderområderne øverst på dagsordenen i en kommende valgkamp.


  Foreningen arbejder for at overbevise politikere om at ændre kurs og de vigtigste mærkesag er bla.:

  • Styrkelse af landets mest værdiskabende erhverv.
  • En vurdering af omkostninger – ikke kun fordele – ved beslutninger om centralisering.
  • En gennemtænkt udflytning af statslige arbejdspladser.
  • Større geografisk spredning af uddannelsestilbud.
  • Bedre lånemuligheder i yderområderne.
  • Nye investeringer i transport- og bredbåndsnettet.
  • En fornuftig liberalisering af planloven.

  Foreningens vedtæger er vedlagt sagen som bilag.


  Danmark på Vippen udgav i 2015 en Hvidbog, der ifølge foreningen dokumenterer, at de senere års udvikling i retning af , at Det Lokale Danmark bliver tømt, og danskerne i stigende grad flytter til de store byer, ikke er en ”naturkraft”, man ikke kan kæmpe imod. Tværtimod viser bogens konklusioner, at udviklingen er et resultat af politiske beslutninger, der er truffet de seneste 10 år. Hvidbogen opstiller, hvad der gjort galt og kommer med anbefalinger til, hvad der kan gøres for at skabe et rigere Danmark, der er i bedre overensstemmelse med de politiske ønsker og ambitioner om at skabe et Danmark i balance.


  Hvidbogen er er vedlagt sagen som bilag.


  B. Andre netværk, der arbejder for en ændret økonomisk udligning ml. kommunerne

  Rimeligudligning.nu

  Siden Kommunalreformen og Finansieringsreformen har de 6 østjyske kommuner Favrskov, Hedensted, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Syddjurs fået langt dårligere økonomiske vilkår. Dette på trods af, at kommunerne  tilsyneladende har udmærkede økonomiske grundvilkår, når man ser på beskatningsgrundlag og beregnede udgiftsbehov.


  Forklaringen findes i udligningsordningen, som hvert år koster Syddjurs Kommune store beløb. Det urimelige i udligningsordningen skyldes, at grundlaget for udligningen ikke opgøres tilstrækkeligt præcist. Det drejer sig om følgende centrale punkter:

  • Udligningen bør fuldt ud tage hensyn både til de aldersbestemte udgifter og de socialt bestemte udgifter
  • De sociale kriterier bør ligeligt opfange de sociale behov i alle kommunetyper
  • Forskelle i udgifter som følge af finansieringsmulighederne må ikke fortolkes som forskelle i udgiftsbehov i Finansieringsudvalgets analyser
  • Den særlige udlændingeudligning bør justeres

  De 6 kommuner – herunder Syddjurs Kommune - igangsatte derfor i 2009 et analysearbejde, som viste en række alvorlige problemstillinger i udligningsordningen, som ikke alene rammer de 6 østjyske kommuner, men i høj grad også mange andre kommuner.


  Rapporter med resultaterne af de 6 østjyske kommuners arbejde er løbende fremsendt til Finansieringsudvalget, men nye analyser viser, at den generelle udligningsordning ikke er justeret i tilstrækkeligt omfang. De 6 østjyske kommuner arbejder derfor stadig på, at udligningssystemet justeres i en mere rimelig retning.


  De 6 østjyske kommuners arbejde er fortsat vigtigt, også fordi refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet forventes at medføre en urimelig fordeling af byrderne mellem landets kommuner.


  Når præcisionen i grundlaget for den generelle udligning er forbedret bør en ensartet udligning indføres for hele landet.


  BEDRE BALANCE.nu

  Danmark har forandret sig siden hovedstadsudligningen blev indført i 1930’erne, og forskellene mellem hovedstadsområdet og provinsen er i dag langt mindre, end de var i 1930’erne. Baggrunden for indførelsen af hovedstadsudligningen var dels større ulighed mellem kommunerne i hovedstadsområdet, dels større pendling over kommunegrænserne i hovedstadsområdet end i andre dele af landet.


  De otte kommuner Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus arbejder for at skabe et enstrenget udligningssystem i Danmark. Et udligningssystem hvor alle kommuner er på lige fod og er omfattet af de samme ordninger. Konkret er det målet at skabe bedre balance mellem alle kommuner i Danmark ved at afskaffe hovedstadsudligningen og hæve landsudligningen tilsvarende.


  I september 2014 lancerede de otte borgmestre derfor et forslag om at skabe et enstrenget udligningssystem i Danmark med det formål at skabe mere lige vilkår mellem landets kommuner – en bedre balance.


  Baggrunden for forslaget er bl.a., at den kommende refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet flytter 1,6 mia. kr. fra provinsen til hovedstaden.


  De otte borgmestres forslag betyder, at landsudligningen hæves til 88 % mod de nuværende 61 %. Denne vækst muliggøres ved at fjerne hovedstadsudligningen, der ved sin tilstedeværelse ’spænder ben’ for at hæve landsudligningen. Forslaget betyder endvidere, at de særligt udsatte kommuner i hovedstaden fremadrettet vil blive omfattet af ordningen vedrørende tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud. Herved får alle særligt udsatte kommuner samme vilkår.


  Syddjurs Kommune støtter bedre balance-initiativet (62 ud af 64 kommuner udenfor hovedstadsområdet har tilsluttet sig initiativet).

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kontingentet for at være medlem af Danmark på Vippen fastsættes af foreningens generalforsamling og udgør pt. årligt 50.000 kr.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, om Syddjurs Kommune skal være medlem af Danmark på Vippen.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at Syddjurs Kommune skal være medlem af Danmark på Vippen.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 717 djursBO, afd. 119, Søhusparken, byggeregnskab - skema C
 • Resumé

  Syddjurs Kommune har modtaget skema C, byggeregnskab for 55 ældreboliger med tilhørende servicearealer i Søhusparken, Ebeltoft.


  Sagen indstilles med henblik på godkendelse af de fremsendte byggeregnskaber.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 22. september 2011 skema B, godkendelse af anskaffelsessum inden byggeriets påbegyndelse for 55 ældreboliger med en anskaffelsessum på 92.383.000 kr. Den gennemsnitlige bruttohusleje blev godkendt til 908 kr./m2.


  Samtidig godkendtes en anskaffelsessum for servicearealer på 9.995.000 kr.


  Kuben Management A/S har på vegne af djursBO fremsendt skema C, byggeregnskab for 55 ældreboliger med tilhørende servicearealer i Søhusparken.


  Byggeriet er 5. etape i Søhusparken.


  Det fremgår af de fremsendte skema C:


  • At anskaffelsessummen vedrørende ældreboliger er 92.383.000 kr., som godkendt ved skema B
  • At den årlige, gennemsnitlige bruttohusleje udgør 908 kr./m2, som godkendt ved skema B,
  • At anskaffelsessummen vedrørende servicearealerne er 9.630.000, hvilket er lavere end godkendt ved skema B.

   

  Der er afsatte beløb på 692.000 kr. i skema C, og det bemærkes, at boligorganisationen skal indsende dokumentation for beløbenes afholdelse til kommunalbestyrelsen senest 6 måneder efter byggeregnskabets jf. § 47 stk. 6 i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Den kommunale garanti for lånet udgør 57.250.989 kr., svarende til en garantiprocent på 68,10% af lånet. Garantien afvikles efter reglerne i lov om almene boliger m.v.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at


  1. skema C for 55 ældreboliger, Søhusparken etape 5 godkendes, og
  2. skema C for de tilhørende servicearealer godkendes.
 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Økonomiudvalget indstiller til Byrådet, at

   

  1.  skema C for 55 ældreboliger, Søhusparken etape 5 godkendes, og

  2.  skema C for de tilhørende servicearealer godkendes.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Godkendt.

Show video
Punkt 718 Forslag til Erhvervshandlingsplan 2016-17
 • Resumé


  Byrådet godkendte på sit møde den 25. maj 2016 en ny erhvervspolitik - ”Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019”. Efterfølgende har administrationen udarbejdet et forslag til ”Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2016-17”, som har til formål at udmønte de erhvervspolitiske mål i den nævnte periode gennem konkrete initiativer. Forslaget til erhvervshandlingsplan har været i høring internt i Syddjurs Kommune. Forslag til erhvervshandlingsplan fremsendes til Økonomiudvalgets godkendelse.

 • Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til ”Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2016-17”, som beskriver, hvilke konkrete initiativer, der planlægges igangsat i perioden frem til ultimo 2017 i relation til de fem prioriterede indsatsområder i den vedtagne ”Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019”.


  Forslaget til ”Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2016-17” har været i høring internt i Syddjurs Kommune.

  På baggrund af den interne høring er der udarbejdet et tilrettet forslag til Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2016-17. Forslaget er vedlagt som bilag.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Udgifterne afholdes inden for det eksisterende budget til erhvervsudvikling.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at forslag til ”Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2016-17” godkendes.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 14-09-2016

  Godkendt.

  Erhvervshandlingsplan 2016-17 sendes til Byrådets orientering.

 • Beslutning i Byrådet den 21-09-2016

  Taget til efterretning.

Show video