Mødedetaljer

Udvalg Dato Type Hent
Byrådet 26-03-2014 16:00 Referat

Video fra mødet

Punkt 73 Spørgetid 26/3-14
 • Sagsfremstilling

  1.     Skriftligt spørgsmål fra Ole Kragelund, Rønde.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  De skriftelige spørgsmål fra Ole Kragelund blev besvaret at borgmesteren og af Per Dalgaard.

   

  Jan Pedersen, Ebeltoft fremsatte følgende:

  Under henvisning til brev til grundejere i Skovhegnet:

  Hvordan vil I tvinge borgere til at lave en grundejerforening?

  Hvorfor skal Gustav Wieds Vej ikke være kommunal vej, når den er tilførselsvej til andre veje?

  Må man sætte vejbom op og kræve penge når den bliver privat?

  Hvornår er hullerne store nok til at de skal laves, er det grundejerforeningens afgørelse eller er der offentlige krav?

  Kommer der høring?                   

  Stien fra Færgevejen og ind bag Bøgebjerg, kommer den under privat fællesvej ved privatisering?

   

  Borgmesteren svarede, at spørgsmålene ville blive besvaret under sagens behandling (sag nr. 78 på dagsordenen).

Punkt 74 Valg til skolebestyrelserne 2014
 • Resumé

  Valgperioden for nuværende skolebestyrelser udløber til udgangen af juli måned 2014. Der skal derfor ske nyvalg i løbet af foråret 2014. I forbindelse med skolereformen er reglerne for valg til skolebestyrelserne ændret og forenklet. Dette medfører, at Byrådet skal tage stilling til, hvordan ændringerne udmøntes i Syddjurs Kommune. De vedtagne ændringer skal efterfølgende indarbejdes i styrelsesvedtægten for folkeskoleområdet.

 • Sagsfremstilling

  De nye lovregler for valg til skolebestyrelserne fremgår af lovbekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014.

   

  I den gamle bekendtgørelse var der fastsat en detaljeret valgprocedure med en lang række centralt fastsatte frister. Som noget nyt er det nu op til den enkelte kommune at fastsætte  regler og tidsplan for valg af forældrerepræsentanter.

   

  Tidsplan

  Skoleafdelingen har udarbejdet en vejledende tidsplan for afholdelse af skolebestyrelsesvalget. Planen indebærer, at valget planlægges og gennemføres af en valgbestyrelse bestående af skolens leder, nuværende formand for skolebestyrelsen og den repræsentant, som Byrådet har udpeget til hvert enkelt skoledistrikt. Valgbestyrelsen fastsætter skolens konkrete tids- og mødeplan for valget.

   

  Repræsentation i skolebestyrelsen

  Af den nuværende styrelsesvedtægt for Syddjurs Kommunes skolevæsen fremgår af kapitel 1, at der ved hver skole oprettes en skolebestyrelse bestående af syv forældrerepræsentanter, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. På skoler med fællesbestyrelser mellem skole og dagtilbud (Rosmus skole og Molsskolen) er antal forældrerepræsentanter efter ønske fra de respektive bestyrelser fastsat til otte eller ni.

   

  Skoleafdelingen foreslår, at antallet af forældre-, medarbejder- og elevrepræsentanter bibeholdes for så vidt angår skoler uden fællesbestyrelser med dagtilbud, samt at der vælges ni forældrerepræsentanter til de respektive fællesbestyrelser.

   

  I folkeskoleloven er der som følge af skolereformen indføjet, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, at indtil to pladser i skolebestyrelsen tildeles repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger.

   

  Skoleafdelingen foreslår end videre, at beslutning om hvor vidt der skal tildeles indtil to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger træffes af de respektive skolebestyrelser.

   

  Høring i skolebestyrelserne

  FI-udvalget behandlede første gang sagen på deres møde den 3. februar 2014, hvor det i henhold til reglerne for skolebestyrelsesvalg blev besluttet at sende sagen til høring i skolebestyrelserne inden reglerne endeligt fastsættes. På grund af den korte høringsfrist foreligger der kun høringssvar fra seks af skolerne på tidspunktet for udarbejdelse af dagsordenssagen. Høringssvarene er samlet i et dokument, som foreligger som bilag til sagen. De resterende høringssvar eftersendes, så snart de foreligger.

   

  De indkomne høringssvar peger på, at der er et stort ønske om, at beslutning om hvor vidt der skal tildeles indtil to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger træffes af de respektive skolebestyrelser.

   

  Derudover peges der på, at nuværende muligheder for at afholde forskudte valg, bibeholdes, og at  skolerne kan afholde elektroniske valg via forældreintra.

   

  Fællesbestyrelsen i Rosmus peger på, at de for nuværende kun har syv forældrerepræsentanter i bestyrelsen, fem fra skolen og to fra dagtilbud, hvilket de finder passende. Skoleafdelingen anbefaler på den baggrund, at det overvejes, om kompetencen til at fastsætte antal forældrerepræsentanter gives til den enkelte fællesbestyrelse.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ændringerne har ingen økonomiske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Bekendtgørelse nr. 28 af 14. januar 2014 om valg af forædlrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen.

   

  Folkeskolelovens § 42, stk. 2.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  • Skoleafdelingens vejledende tidsplan godkendes
  • beslutning om hvor vidt der skal tildeles indtil to pladser i skolebestyrelsen til repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelses-institutioner eller lokale foreninger træffes af de respektive skolebestyrelser
  • antal forældrerepræsentanter i fællesbestyrelser mellem skole og dagtilbud fastsættes af den enkelte bestyrelse, dog således at der som minimum er syv forældrerepræsentanter i alt
  • valg til skolebestyrelserne kan foregå elektronisk efter beslutning i de respektive valgbestyrelser
 • Beslutning i Udvalget for familie og institutioner (FI) den 03-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse, med bemærkning om, at indstillingen er i tråd med høringssvar fra skolerne.
  Udvalget indstiller at en skolebestyrelse selv beslutter om den ønsker at benytte sig af muligheden for supplering, og at suppleringen besluttes efter almindeligt stemmeflertal.

   

  Helle Røge tager forbehold for beslutning om at skolebestyrelsen selv kan beslutte supplering.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 75 Udpegning af valgstyrere og tilforordnede
 • Resumé

  Der skal udpeges valgstyrere og tilforordnede til EU-valget og folkeafstemning om Patentdomstol den 25. maj. Derudover skal der udpeges 6 personer til at afhente stemmer i borgernes hjem den 20. og 21. maj.

 • Sagsfremstilling

  Til EU valg og folkeafstemning om Patentdomstol den 25. maj, skal de politiske partier udpege valgstyrere og tilforordnede.

   

  Partierne udpeger 6 valgstyrere til hvert af de 8 valgsteder. Ud over de 48 valgstyrere skal partierne udpege 44 tilforordnede til at møde ind kl. 8.00 og 19.30, for at bistå med valgafvikling og optælling af stemmerne. Derudover udpeges det nødvendig antal administrative medarbejdere som tilforordnede, for at hjælpe med afviklingen. Der vil være en administrativ leder på hvert afstemningssted, som også udpeges til valgstyrer.

   

  Valgstyrerne skal medvirke til at valget bliver afviklet efter reglerne, og må ikke forlade stedet før stemmerne er talt op og afstemningsbogen er underskrevet. Det er vigtigt med aktiv deltagelse fra alle involverede indtil optællingen er afsluttet på det enkelte valgsted.

   

  Den overordnede fordeling mellem partierne sker ud fra en forholdsmæssig fordeling i forhold til hvor mange byrådsmedlemmer, der er for hvert parti.

   

   

  Mødetid:

   

   

   

  Valgsted:

  Valgborde pr. valgsted

   

  Ganges med 2 ved folkeafstemning

  Kl. 8.00

  Politikere

   

  Fordelt på:

  48 valgstyrere 

  17 tilforordnede

  Kl. 8.00

  Administrative

   

  Inkl. pr. valgsted :

  1 adm. valgstyrer

  1 adm. ansvarlig

   

  (+X) ved ekstra valgborde

  Kl. 19.30

  Politikere

   

   

  I alt

  Ebeltoft Idrætscenter

  2

  12

  6 (+6)

  6

  30

  Molshallen

  1

  6

  4 (+3)

  3

  16

  Birkehuset

  1

  6

  3 (+3)

  1

  14

  Kolind Hallen

  1

  6

  4 (+3)

  3

  16

  Midtdjurs Hallen

  1

  6

  4 (+3)

  3

  16

  Hornslet Hallen

  2

  11

  6 (+6)

  4

  27

  Mørke Idrætscenter

  1

  6

  4 (+3)

  3

  16

  Rønde Idrætscenter

  2

  12

  6 (+6)

  4

  28

  I alt

  11

  65

  37 (+33)

  27

  162

   

   

  Der skal være en klar adskillelse mellem valgkort og udlevering af stemmesedler, hvilket betyder at der etableres dobbelt antal valgborde i forhold til de tidligere valg. På samme måde vil der være 2 afstemningsbøger på hvert afstemningssted.

   

  Partierne skal desuden udpege i alt 6 personer til at deltage i afhentning af stemmesedler i hjemmet den 20. og 21. maj.  Afhentningen sker i 3 hold som fordeles i henholdsvis den vestlige, midterste og østlige del af kommunen.

   

  Partiernes indmelding af valgstyrere og tilforordnede sendes til direktionssekretariatet senest den 9. april.

 • Indstilling

  Kommunaldirektøren indstiller,

  1. at borgmesteren bemyndiges til at godkende valgstyrere og tilforordnede på baggrund af partiernes og administrationens indmeldinger.
  2. at der udpeges i alt 6 personer til afhentning af brevstemmer den 20. og 21. maj.
 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 76 Dagtilbud - anlæg Ebeltoft og Ryomgård
 • Resumé

  Der ønskes en opfølgning på 2 tidligere vedtagne sager. Henholdsvis køb af matrikel i forbindelse med samling af institutioner i Ebeltoft (1112, Byrådet 19.12.13) og midlertidig anvendelsesændring ”posthus ryomgaard” (1904, Øk. 12.12.13)

 • Sagsfremstilling

  Da budgettet på kr. 1. mio. til begge de to nævnte sager i resuméet ligger i 2013 ønskes en tillægsbevilling givet i 2014.

   

  Punkt 1112 samling af daginstitutioner – Ebeltoft – Køb af matrikel (13/25002) godkendt i byrådet den 19-12-2013

  De samlede udgifter til køb af ejendommen er opgjort til 515.000 kr.

  Der ansøges om budget på 515.000 kr. i 2014 til finansiering af købet.

   

  Punkt 1904 ”posthus Ryomgaard” midlertidig anvendelsesændring (13/44155) godkendt i øk den 12-12-2013

  Team Ejendomme har beregnet et overslag på opgaven til 569.400 kr.

  Med brug af 515.000 kr. på Ebeltoft projektet, så ansøges der om budget på 485.000 kr. til projektet i Ryomgård.

  Jævnfør tidligere beslutning skal en evt. restfinansiering på projektet finansieres af driftsmidler under dagtilbud i budget 2014.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller:

   

  1.     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til bevilling 11.525 anlæg, Køb af spejderhytte Ebeltoft, på 515.000 kr. i 2014, beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2014.

  2.     at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling til bevilling 11.525 anlæg, Ryomgård ombygning Ndr. Ringvej 7, på 485.000 kr. i 2014, beløbet finansieres af kassebeholdningen i 2014.

 • Beslutning i Direktionsmøde den 28-01-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets godkendelse.

   

  Claus Wistoft deltog ikke i punktet.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 19-02-2014

  Godkendt

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 77 Tiltrækning af ungdomsuddannelser - strategi for Kalø Campus
 • Resumé

  Kommissorium for strategi for Kalø Campus foreligges sammen med ansøgning om anlægstilskud i forbindelse med fusion mellem Kalø Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs.

 • Sagsfremstilling

  Strategi for Kalø Campus

  Området ved Kalø udgør i dag rammen om et egentligt uddannelsesmiljø og er et centrum for uddannelse i Syddjurs Kommune I området finder man således både folkeskole (herunder 10. klassescenter) og privatskoler samt efterskole og musikskole; man finder alment gymnasium og handelsgymnasium; og man finder to højskoler, Den økologiske landbrugsskole, samt Aarhus Universitet på Kalø Gods og Vildtforvaltningsskolen (det kommende Jagtens Hus). Hertil skal så lægges andre tunge vidensinstitutioner som Nationalpark Mols Bjerges sekretariat, Naturstyrelsen og Landbrugets Rådgivningscenter i Følle. Kaløområdet rummer således allerede i dag et eksisterende, unikt uddannelses- og videnmiljø, der gør Kalø til et egentligt ”Campus-område”.

   

  Der har derfor også fra kommunens side det seneste år været taget flere initiativer med henblik på at tiltrække nye og flere viden- og uddannelsesinstitutioner - herunder Jagtens Hus, der realiseres i 2015. Ligeledes foregår der aktuelt en større indsats for at tiltrække vidensinstitutioner, der kan bidrage til at styrke områdets image som et nationalt ’center’ for landets bedste viden indenfor biodiversitet, naturformidling og vildtforvaltning. Og også indenfor turisme arbejdes der aktuelt på at tiltrække institutioner, da området omkring Kalø og Syddjurs i almindelighed rummer nogle helt særlige muligheder for at udvikle turismen som kompetenceområde.

   

  Det anbefales på denne baggrund, at der udarbejdes en egentlig Campusstrategi for Kaløområdet med det formål dels at tiltrække endnu flere uddannelses- og vidensinstitutioner, dels at sikre brobygning, koordinering og synergier mellem de eksisterende institutioner.

   

  Campusstrategien bør tage udgangspunkt i det tidligere arbejde med etableringen af Rønde Campus og skal have følgende overordnede formål:

   

  ·         Tiltrækning af flere videns- og uddannelsesinstitutioner til området

  ·         Sikring af brobygning, koordinering og synergier mellem de eksisterende institutioner

   

  Derudover skal strategien:

  ·         Danne baggrund for styrket markedsføring og branding af Kalø som videns- og uddannelsesområde

  ·         Danne afsæt for at undersøge muligheden for en fælles organisering (eventuelt i form af en revitalisering af det tidligere etablerede uddannelsesråd for Rønde)

  ·         Understøtte det voksende "grønne" vidensmiljø omkring Aarhus Universitets afdeling på Kalø Gods, Naturstyrelsen på Kalø Gods, Nationalpark Mols Bjerges sekretariat og det kommende Jagtens Hus.

  ·         Godtgøre strategiske investeringer, der kan videreudvikle det attraktive uddannelses- og videnmiljø ved Kalø

  ·         Danne baggrund for dialog og samarbejder om uddannelsesområdet med region, ministerier, erhvervslivet mm.

  Opgaven beskrives nærmere i vedlagte kommissorium.

   

  Ansøgning om tilskud til fusion mellem Den Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs

   

  Siden primo 2013 har der været arbejdet på en fusion mellem Den Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs fra de to institutioners side. Fusionsbestræbelserne er nu inde i den afsluttende fase.

   

  Visionen for fusionen er:

   

  ·         at Kalø bliver Danmarks mest markante økologiske landbrugsskole, som uddannelsesmæssigt forholder sig til bæredygtighed i en global sammenhæng, men også forholder sig til den samlede værdifødekæde fra produktion til og med afsætning

   

  ·         at Kalø/Rønde bliver udgangspunkt for VID Erhvervsuddannelser (EUD) i Syddjurs Kommune, så flere unge får mulighed for at påbegynde deres erhvervsuddannelse lokalt

   

   

  For at kunne realisere visionen og for at kunne gennemføre fusionen er det afgørende, at der bliver investeret massivt i den meget nedslidte bygningsmasse samt i nyt og nødvendigt inventar. De samlede udgifter hertil anslås at udgøre 10 mio. kr. Undervisningsministeriet har i denne forbindelse tilkendegivet, at man har afsat midler til et fusionstilskud, såfremt hjemkommunen beslutter sig for et tilskud.

   

  På denne baggrund ansøger Viden Djurs Syddjurs Kommune om 3 mio. kr. i anlægstilskud med henblik på at sikre den nødvendige udbedring af den meget nedslidte bygningsmasse som forudsætning for fusionen. Den fusionerede skole egenfinansierer det resterende beløb. Se i øvrigt vedlagte ansøgning for nærmere info.

   

  Folketinget har netop vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, således at disse nu indeholder fire, brede indgange:

   

  ·         Omsorg, sundhed og pædagogik (kan kun udbydes af SOSU-skoler)

  ·         Kontor, handel og forretningsservice

  ·         Fødevarer, jordbrug og oplevelser

  ·         Teknologi, byggeri og transport

   

  Med fusionen vil Viden Djurs kunne udvide tilbuddet af grundforløb inden for tre af de fire indgange i Syddjurs Kommune, ligesom Viden Djurs indenfor de hovedforløb, som Viden Djurs ikke er godkendt til at udbyde, vil sikre et samarbejde med erhvervsskolerne i Aarhus og Randers (bl.a. med Tradium).

   

  Fusionen vil med andre ord skabe en række nye uddannelsesmuligheder indenfor erhvervsuddannelserne i Syddjurs Kommune og mere præcist i området ved Kalø, der jf. ovenfor allerede i dag udgør rammen om et egentligt uddannelsesmiljø og et centrum for uddannelse i Syddjurs Kommune.

   

  Erhvervsuddannelserne har tidligere i mindre grad været repræsenteret i Syddjurs Kommune, og der vil derfor være tale om en betydelig udvidelse af uddannelsestilbuddet i kommunen. Ligeledes vil etableringen af flere erhvervsuddannelser i kommunen være i overensstemmelse med Syddjurs Kommunes erhvervspolitik og ønsket om en tættere sammenhæng mellem ungdomsuddannelserne og erhvervslivet. Viden Djurs har således i flere år været i tæt dialog med Syddjurs Udviklingspark, og der arbejdes fortsat på et stadigt tættere samarbejde mellem udviklingsparken og Viden Djurs’ uddannelsesinstitutioner i Syddjurs Kommune – herunder handelsgymnasiet i Rønde

   

  Med henvisning til kommissoriet for en Campusstrategi for Kalø er en udvidelse af uddannelsestilbuddet i Kaløområdet derfor i overensstemmelse med ambitionen om at tiltrække flere og nye videns- og uddannelsesinstitutioner til området og dermed videreudvikle det stærke viden- og uddannelsesmiljø ved Kalø.

   

  Som en strategisk investering, der vil videreudvikle det attraktive uddannelses- og videnmiljø ved Kalø,  anbefales det på denne baggrund, at der under forudsætning af, at den samlede finansiering tilvejebringes, gives et anlægstilskud på 3 mio. kr. til fusionen mellem Den Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs. Anlægstilskuddet forudsætter en tillægsbevilling på 3 mio. kr.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Syddjurs Kommune har ret til at yde anlægsstøtte til Den Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs. Anlægsstøtte omfatter anlægsudgifter ved etablering eller som i denne situation ved senere udbygning. Kommunen har derimod ikke ret til at yde tilskud til institutionernes driftsudgifter eller lån til anlægsudgifter. Hvis der ydes støtte til Den Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs, skal kommunen derfor kontrollere, at denne alene bruges på anlægsudgifter og ikke anvendes til den løbende drift.

   

  Kommunens ret til at yde tilskud følger af § 16 i bekendtgørelse nr. 878 af 8. august 2011 af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet, at

   

  1. kommissoriet for strategi for Kalø Campus godkendes
  2. der tages stilling til ansøgning fra Viden Djurs om et anlægstilskud på 3 mio. kr. til fusionen mellem Den Økologiske Landbrugsskole og Viden Djurs finansieret i form af en tillægsbevilling
 • Beslutning i Direktionsmøde den 11-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

   

  Direktionen har også fokus på tiltrækning af erhvervsfaglige uddannelser som retter sig imod de behov som erhvervslivet på Djursland og arbejdsmarkedet generelt har for kvalificeret arbejdskraft ligesom frafaldet i ungdomsuddannelserne er opmærksomhedspunkt.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Ad 1. Indstilles til Byrådets godkendelse.

  Ad 2. Indstilles til Byrådets godkendelse.

   

  Økonomiudvalget ønsker et juridisk notat, der belyser kommunens mulighed for at imødekomme ansøgningen om anlægsstøtte i forbindelse med den planlagte fusion.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Det juridiske notat fremsendes inden mødet.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt under forudsætning af, at anlægstilskuddet ikke dækker driftsudgifter, eksempelvis i form af udsat vedligeholdelse.

Show video
Punkt 78 Offentlige kommuneveje - Nedklassificering
 • Resumé

  I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev det besluttet at nedklassificere omkring 40 km offentlige veje til private fællesvej med virkning fra 2011. Beslutningen blev truffet på grundlag af “Notat - Perspektivering vedr. Nedklassificering af vejen, budgetforhandling for 2011”. Da Privatvejsloven umiddelbart efter blev ændret, så en nedklassificering først kunne ske med 4 års varsel og efter bestemte krav til vejenes tilstand, blev de forventede besparelser fjernet fra budgettet. Men det blev besluttet, at der fortsat skulle arbejdes med nedklassificering. Dette har trukket ud, da der først skulle komme statslige regler for den tilstand, vejene skulle have på nedklassificeringstidspunktet, samtidig blev der fra Transportministeriet udarbejdet udkast til nye regler, der nedsatte varslingstiden til 1 år (loven er ikke blevet fremsat) og afdelingen har skullet vurdere omkostningerne i forbindelse med nedklassificeringen. Dette arbejde er nu afsluttet og der foreligger et forslag.

 • Sagsfremstilling

  De opstillede kriterier for, hvilke veje, der skal være offentlige og hvilke, der skal være private, er:

  • Boligveje er som hovedregel private fællesveje
  • Adgangsveje uden udkørsler forbliver offentlige
  • Adgangsveje til skoler og idrætsanlæg forbliver offentlige
  • Lokalveje med busdrift forbliver offentlige
  • Lokalveje, der er adgang til kirker, forbliver offentlige
  • Lokalveje, der er adgang til kommunale parkeringspladser, forbliver offentlige

  De opstillede kriterier vil medføre, at ca. 40 km boligveje i byerne nedklassificeres til private fællesveje. Vejene fremgår af bilag og kortbilag.

   

  For nedklassificering af påtænkte veje i bilag 1, er der, som krævet ifølge vejlovens § 90 udarbejdet tilstandsrapporter. Tilstandsrapporterne sikrer grundejerne for, at de ikke overtager en nedslidt vej.

   

  Tilstandsrapporter omhandler følgende elementer:

  • Vejbelægning (asfalt, grus, fliser)
  • Vejafvanding
  • Vejbelysning
  • Vejens udstyr

  Veje og Trafik har i 2013 foretaget et vejtilsyn på de ca. 40 km veje. Som det fremgår af bilag 1, vil udgifterne til istandsættelse af boligveje inden aflevering blive på ca. 16.000.000 kr., med en usikkerhed på omkring 10 %. Selve nedklassificering medfører en større administrativ opgave og denne opgave er ikke prissat.

  Proceduren er, at beslutningen om nedklassificering skal offentliggøres. Efter 3 år kan de endelige vurderinger af vejenes tilstand foretages. Kommunen har disse 3 år til at forbedre vejene, så de opfylder kravene. Herefter skal de enkelte ejendomme tilskrives om den påtænkte nedklassificering, og der gives mulighed for indsigelser og klagemuligheder.

  Såfremt den bebudede lovændring kommer, kan dette formentlig afkorte den beskrevne procedure.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Det forventes at vil koste ca. 16.000.000 kr. over 3 år at istandsætte vejene forinden nedklassificering, herunder den løbende vedligeholdelse af samme. Denne omkostning forventes at kunne afholdes indenfor de afsatte driftsbudgetter til asfalt og fortove.

  Udgifter til administration bl.a. til kontakt med lodsejere er ikke beregnet.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. de nævnte veje i bilagene påtænkes nedklassificeret til private fællesveje og
  2. procedure for nedklassificering igangsættes med henblik på gennemførelse i 2017/18.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-02-2014

  Genoptages til afgørelse i udvalget med en supplerende beskrivelse af de økonomiske driftsbesparelser efter iværksættelse af nedklassificeringen. Vejene kan først overgå til lodsejeren/grundejerforeningen i 2017.

 • Supplerende Sagsfremstilling

  Driftsbesparelser efter iværksættelse af nedklassificering:

   

  Ved en overdragelse af veje i 2018 kan der forventes en årlig besparelse på ca. 27.500 pr./km  vej eller i alt ca. 1.100.000 kr.

  Besparelse vedrører drift af vejbelysning, gadefejning, tømning af vejbrønde slidlag på kørebane, fortove og kantsten.

  Eksempel på høringsbrev til grundejerne inkl. bilag er vedlagt.

 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-03-2014

  I forlængelse af tidligere budgetaftale (2010-11) annonceres igangsætning af nedklassificeringen af de offentlige veje, der fremgår af sagsfremstillingen, til private fællesveje.

   

  Flemming Hansen (I) og Per Dalgaard (O) tager forbehold i sagen.

   

  Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

   

  Jørgen Brøgger (L) tager forbehold.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt med 14 stemmer for og 10 imod. Ingen undlod at stemme.

   

  For stemte: Kristian Herget (F), Jens Rasmussen (F), Kim Lykke Jensen (F), Kirstine Bille (F), Kai Pedersen (A), Jan Fischer (A), Jan Kjær Madsen (B), Karen Østergaard (V), Rønnaug Engstad Laursen (V), Ole Bjerregaard (V), Gunnar Sørensen (V), Torben Therkelsen (V), Marianne Kirkegaard (V) og Claus Wistoft (V).

   

  Imod stemte: Anette Quist Busk (løsgænger), Christian Haubuf (A), Anders Peter Rasmussen (A), Ole Bollesen (A), Jørgen Brøgger (løsgænger), Jørgen Brøgger (L), Flemming Hansen (I), Per Zeidler (I), Laila Sortland (O) og Per Dalgaard (O).

Show video
Punkt 79 Byggemodning Lokalplan 52, Thorsager - Trimmelbakken
 • Resumé

  Igangsætning af byggemodning af nyt boligområde i forlængelse af Dalgårdsvej i Thorsager, Rønde.

 • Sagsfremstilling

  Der er pt. kun få byggegrunde i Thorsager.

  Byrådet har på mødet den 19.12.2013 besluttet at ekspropriere matr. nr. 18ab, Thorsager By, Thorsager og en del af matr.nr. 14a, Thorsager By Thorsager, begge omfattet af Lokalplan, nr. 52, således at byggemodning af 12 grunde i Thorsager kan gennemføres.

  Der er nu aftalt betingelser for jordkøb, og byggemodningen kan sættes i gang.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Byggemodningen, tilslutningsafgifter og jordkøb beløber sig til ca. 3,6 mio. kr. Selve byggemodningen ca. 1,7 mio.kr., tilslutningsudgiften er anslået til 1,2 mio.kr. og jordkøbet vil samlet set beløbe sit til ca. 680.000 kr.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. at der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til bevilling 14.022. byggemodning og tilslutningsbidrag til byggegrunde i Thorsager og
  2. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 680.000 kr. til bevilling 10.022. køb af jord i Thorsager,
  3. der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 3.580.000 kr. til bevilling 14.022. byggemodning boliger Syddjurs 2014.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 80 Byggemodning - Enggårdsbakken etape VIII, Kolind
 • Resumé

  Igangsætning af byggemodning af 9 grunde ved Enggårdsbakken i Kolind, omfattet af Lokalplan 92 – Boligområde – Søndermarken, Kolind.

 • Sagsfremstilling

  Byrådet har på mødet den 14.11.2013 besluttet, at der igangsættes byggemodning af 9 grunde ved Enggårdsbakken i Kolind, der omfattes af lokalplan, nr. 92, matrikel nr. 6i.

  Byggemodningen kan sættes i gang.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Byggemodningen, beløber sig til ca. 1,9 mio. kr.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at

  1. der gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 1.9 mio. kr. til bevilling 14.022. byggemodning Enggårdsbakken i Kolind og
  2. der gives negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og negativ anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til bevilling 14.022. byggemodning boliger Syddjurs 2014.
 • Beslutning i Udvalget for natur, teknik og miljø (NTM) den 03-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 81 Syddjurs Kommuneplan 2013. Tillæg nr. 6. Forslag
 • Resumé

  Forslag til Tillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013 er udarbejdet med henvisning til bemærkningsnotatet ved Byrådets endelige behandling af Syddjurs Kommuneplan 2013, hvoraf det fremgår, at byrådet er sindet at udarbejde et tillæg til kommuneplanen, der omdanner en del af erhvervsområde 9.1.E1 i Mørke til et blandet bolig og erhvervsområde.

 • Sagsfremstilling

  Ejerne af den tidligere møbelfabrik beliggende Stationsvej 18 i Mørke har ved de to foregående planstrategier og kommuneplanforslag foreslået en ændret anvendelse af det pågældende erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsformål. Se bilag 1.

   

  I forbindelse med investormødet, der blev afholdt som led i den kommende områdefornyelse af Mørke Bymidte, blev omdannelsen af erhvervsområdet ved stationen fremhævet som første led i en strategisk omdannelse af bymidten.

   

  Baggrunden for byrådets tidligere afvisninger af forslaget beroede på en usikkerhed i forhold til konsekvensen for de øvrige virksomheder i området og deres muligheder for fortsat udvidelse, hvis der blev udlagt et nyt boligområde i en kortere afstand til virksomhederne, samt den indskrænkning i de tilladte miljøklasser og dermed anvendelsesmuligheder for det resterende ledige erhvervsareal i området.

   

  Som grundlag for en vurdering af konsekvensen for de nuværende virksomheders emissioner i forhold til støj, har ejerne tilvejebragt en støjkonsekvensvurdering udarbejdet af COWI. Se bilag 2.

   

  Støjkonsekvensvurderingen blev fremsendt som supplement til det fremsendte ændringsforslag og indgik i byrådets behandling af indsigelsen i forbindelse med den endelige vedtagelse af Syddjurs Kommuneplan 2013. Bemærkningsnotatet er vedlagt som bilag.

   

  Af analysen fremgår det, at de eksisterende virksomheder i området alle kan klassificeres som miljøklasse 3 eller derunder.

   

  En omdannelse af erhvervsområde til blandet bolig og erhvervsområde betyder, at grænserne for støj reduceres fra de tilladte 70 dB til 55 dB i dagtimerne. Bilag 3 viser ændringen omsat til vejledende afstande til boliger, jf. ”Håndbog for Miljø og Planlægning”.

   

  Omdannelsen af den tidligere møbelfabrik til boligformål betyder ikke en afgørende reduktion af den del af erhvervsområdet, hvor der umiddelbart kan placeres virksomheder i miljøklasse 5 (Produktion og lettere industri), da området, hvor disse virksomheder kan placeres, i forvejen er relativt lille.

   

  Da de eksisterende virksomheder i området ikke vil blive væsentligt berørt af ændringen, og da udnyttelsen af de ledige erhvervsarealer ikke synes væsentligt reduceret, og da området omvendt ikke vil være påvirket af emissioner fra støj over de tilladte grænseværdier, hverken fra virksomheder eller fra jernbanen, finder planafdelingen det ubetænkeligt at gennemføre den ønskede omdannelse af erhvervsområdet til et blandet bolig og erhvervsområde, med mulighed for virksomheder i miljøklasse 1 til 2, dvs. kontor- og liberale erhverv samt mindre håndværkserhverv.

   

  Der kan dog ikke placeres butiksbebyggelse inden for området, da området er beliggende uden for bymidteafgrænsningen, som vist på bilag 4.

   

  Der vil efterfølgende blive udarbejdet et forslag til en dispositionsplan for området som grundlag for en efterfølgende lokalplan.

   

  Omdannelsen af erhvervsområdet er i overensstemmelse med borgernes ønsker som plan- og udviklingsafdelingens anbefalinger om placering af stationsnære boliger i tilknytning til den kommende letbane, ligesom by omdannelsen kan indgå som led i en forskønnelse af det samlede stationsområde, der er udpeget som et af indsatsområderne i områdefornyelsen af Mørke Bymidte.

   

  Med kommuneplantillægget ændres rammebestemmelserne for området fra en bebyggelsesprocent på 45 til 50 for den enkelte ejendom. Dog 40 % for tæt-lav bebyggelse. Den maksimale højde ændres fra 8,5 m til 9,5 m, og det maksimale etageantal fastlægges til 3, hvor der tidligere var 2. Etageantal og maksimal bygningshøjde svarer til rammen for det tilgrænsende boligområde 9.1.B10, der blev omdannet fra erhvervsområde til boligområde i forbindelse med forrige kommuneplanrevision. Den maksimale ramme for bebyggelse er desuden svarende til den nye ramme for bebyggelse langs med hovedgaden.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning. LBK nr. 587 af 27/05/2013.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

  1. at  udvalget godkender forslag til Tillæg nr. 6 til Syddjurs Kommuneplan 2013 og
  2. at forslaget fremsendes til byrådets godkendelse med henblik på otte ugers offentlig fremlæggelse.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, herunder med fremlæggelse af forslaget i 8 ugers offentlig høring.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse, herunder at forslaget herefter fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 82 Lokalplan nr. 352 for rekreativt område, Stubbe Søvej 15, Kærager ved Gravlev samt forslag til kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2013
 • Resumé

  Udvalget for Plan, udvikling og kultur fik på udvalgsmøde i Ree Park den 29. september 2010 fremlagt en helhedsplan for Ree Dyrepark, hvori parkens udviklingsønsker var beskrevet. På grundlag af helhedsplanen besluttede Udvalget for Plan, udvikling og kultur at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan. Den gældende lokalplan nr. 252. blev endeligt vedtaget af Byrådet i Ebeltoft Kommune den 17. juni 2004.

 • Sagsfremstilling

  Der foreligger nu et forslag til Lokalplan nr. 352 for Rekreativt område ved Stubbe Søvej 15, Kærager ved Gravlev. Lokalplanen omfatter Ree Dyrepark.

   

  Visioner for dyreparken

  Forslaget giver mulighed for at sikre en fortsat høj standard og udviklingsmuligheder for Ree Park på alle niveauer, samt at give de besøgende gode rammer for deres oplevelse med og af dyrene i parken. Lokalplanen giver derfor mulighed for, at arealerne i parken kan struktureres og udbygges, så stalde, volierer, personale og publikumsfaciliteter kan moderniseres, opgraderes og udvides.

   

  Arealforbrug

  Lokalplanen omfatter et areal på ca. 67 ha. Den tidligere lokalplan omfattede ca. 56 ha. Udvidelsen af parkens område er primært et stort parkeringsareal på den vestlige side af dyreparken og Stubbe Søvej. Desuden udvides parken med et mindre areal på den sydlige side ved gården Kærager, der benyttes til drifts og servicefunktioner såsom lager, karantæne- og avlsstation, maskinhal m.m.

   

  Bebyggelse og sagsbehandling - Det har været hensigten at lokalplanen for Ree Park skal være så ”langtidsholdbar” som muligt, at give mulighed for markant udvikling af byggeri inde i parken, samtidig med at sagsbehandlingen af byggesager bliver nemmere at håndtere, da administrationsgrundlaget i lokalplanen opdateres.

   

  Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af bebyggelse indenfor parkens område indenfor nærmere afgrænsede byggefelter. Desuden er der mulighed for placering af 3.000 m2 mindre bygninger på maks. 500 m2 udenfor byggefelterne. Der kan yderligere placeres gangstier, hævede gangbroer, platforme, hegn, volierer og anløbsbroer udenfor byggefelterne. Samlet set giver lokalplanen udviklingsmuligheder på op til 21.400 m2 etageareal. Den tidligere lokalplan gav samlet mulighed for bebyggelse på op til 8.600 m2 etageareal. Af disse er der ved opgørelse den 17. december 2013 opført 7.362 m2 bruttoetageareal indenfor lokalplanens område. Der er p.t. flere byggesager, der afventer lokalplanens vedtagelse.

   

  Kommuneplan 2013 -Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme for området, hvorfor der er udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 1. til Syddjurs Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget udvider rammeområdet mod øst og syd med ca. 11 ha. Det samlede etageareal til bebyggelse udvides som beskrevet ovenfor. Der fastlægges bestemmelser der sikrer, at der kan etableres op til 2.000 m2 til butiksformål. Der fastlægges bestemmelser der sikrer etablering af et beplantningsbælte syd for gårdanlægget Kærager.

   

  Miljøvurdering. Der er på baggrund af lokalplanforslaget foretaget en screening for miljøvurdering, der konkluderer at ændringerne ikke vil betyde, at der sker en væsentlig indvirkning på miljøet, og at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Der er truffet afgørelse herom af Natur & Miljø.

   

  I forbindelse med igangsætningen af lokalplanen blev der opstillet følgende afklaringspunkter, som uddybes i nedenstående.

   

  Vej og parkering samt bro over Stubbesøvej - Ree Park har haft en midlertidig tilladelse til at benytte et større markareal til parkering på vest siden af parken og Stubbesøvej. Dette markareal udgør størstedelen af det område parken udvider med. Lokalplanen fastlægger principper for til- og frakørsel samt placering af interne veje stier og parkeringspladsens indretning. Betingelsen for, at Ree Park kan få de nødvendige overkørselstilladelser er, at der etableres en forgængerbro over Stubbe Søvej samt den nødvendige hegning, der medvirker til, at broen benyttes og gæsterne ikke krydser Stubbesøvej.

   

  Byggefelter og principper for placering af bebyggelse samt adkomstcenter – Det mest rummelige byggefelt er placeret midt parken omkring de eksisterende publikumsfaciliteter. Der er desuden flere større byggefelter placeret omkring parkens midte. Et af disse (byggefelt ”b”) skal rumme et nyt adkomstcenter, placeret tættere på parkens indgang. Mod lokalplanens grænse er der placeret mindre byggefelter, hvor der kan placeres diverse nødvendige stalde og bygninger til dyreholdet. Uden for byggefelterne er det desuden muligt at placere op til 3.000 m2 bebyggelse i enheder på maks. 500 m2. Inden for lokalplanområdet er særlige områder udpeget, der skal friholdes for bebyggelse.

   

  Sø- og åbeskyttelseslinjer, fredskov, skovbyggelinje samt sejlads på søerne: Lokalplanområdet er omfattet af mange beskyttelseslinjer jf. kortbilag s. 18. Lokalplanen tilsidesætter ikke disse beskyttelseslinjer og der skal, som tilfældet er med den gældende lokalplan, søges dispensation i hvert enkelt tilfælde.

  Lokalplanen angiver, jf. § 8.2, at der kan etableres sejlads på søerne, samt at der kan etableres kanaler, så søerne kan forbindes med hinanden. Der kan etableres broer over kanalerne til den interne færdsel. Søerne afkaster dog en søbeskyttelseslinje, som forudsætter, at der meddeles dispensation fra Naturbeskyttelsesloven § 3 og § 16 i henhold til Naturbeskyttelsesloven § 65, stk. 2, hvilket fremgår af lokalplanens redegørelse s. 20.

   

  Bro over naturstien: I helhedsplanen planlagde Ree Park, at der skulle være publikumsadgang til et område på den østlige side af parken og Naturstien. Da dette område er omfattet af Stubbe Sø fredning, har Ree Pak valgt, at lokalplanen ikke skal omfatte dette område. Dermed bortfalder ønsket om en bro over naturstien.

   

  Bonusvirkning: Lokalplanområdet fastholdes i landzone. Lokalplanen har bonusvirkning efter planlovens § 15, stk. 4. Det vil sige, at de landzonetilladelser efter planlovens § 35, stk. 1, som skulle meddeles for at realisere planens indhold. Bonusvirkningen fremgår af § 9.

   

  VVM: Udvidelsen af Ree Park – Ebeltoft Safari som denne lokalplan giver mulighed for, er som ”forlystelsespark” omfattet af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 bilag 2 pkt. 12d.

   

  Derfor skal Ree Park ved alle fremtidige udvidelser i henhold til gældende lokalplan indgive en VVM anmeldelse ved ansøgning om byggetilladelse. På projektniveau vil Natur & Miljø herefter tage stilling til projektets miljøpåvirkning sammenholdt med alle de eksisterende forhold i Ree Park.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Ingen.

 • Lovgrundlag

  Lov om planlægning.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

   

  1. at forslag til lokalplan nr. 352 for rekreativt område ved Stubbe Søvej, Kærager ved Gravlev, samt tilhørende kommuneplantillæg nr. 1 til Syddjurs Kommuneplan 2013 godkendes og offentliggøres med henblik på offentlig fremlæggelse i otte uger
  2. at udvalget fastlægger en dato samt tidspunkt for afholdelse af offentligt møde i Ree Park, da dette skal fremgå af annonceringen.
 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-03-2014

  Forslaget til lokalplan indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse og fremlægges herefter i 8 ugers offentlig høring.

   

  Det foreslås Ree Park at afholde offentligt møde om planforslaget mandag d. 28. april 2014 kl. 17

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse, herunder at forslaget herefter fremlægges i 8 ugers offentlig høring.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 83 Godkendelse af Byfornyelsesprogram som grundlag for beslutning om Områdefornyelse af Mørke Bymidte
 • Resumé

  Byrådet godkendte i møde den 20. december 2012 ansøgning om reservation af midler til gennemførelse af Områdefornyelse af Mørke Bymidte.

   

  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter meddelte den 17. juni 2013 tilsagn om refusion af 1,5 mio. kr. under forudsætning af en kommunal medfinansiering på min. det dobbelte, dvs. 3 mio. kr., og under forudsætning af, at Byrådet inden den 1. april 2014 træffer beslutning om gennemførelse af områdefornyelsen på baggrund af et byfornyelsesprogram, og at byfornyelsesprogrammet er fremsendt til ministeriet til endelig godkendelse, ligeledes inden den 1. april 2014.

   

  På baggrund af tilsagnet samt byrådets visioner for Mørke som udtrykt i Kommuneplan 2013 og temahæftet for det grønne bånd, blev der i efteråret 2013 igangsat en borgerinddragelsesproces med det formål at inddrage borgerne i et forpligtende samarbejde omkring områdefornyelsen og de aktiviteter, der søges gennemført.

   

  Der foreligger nu et forslag til byfornyelsesprogram for Mørke Bymidte til byrådets godkendelse..

 • Sagsfremstilling

  Borgerinddragelse og program

  Der har i efteråret 2013 været gennemført en borgerinddragelsesproces og afholdt to workshops henholdsvis med fokus på trafik og bymiljø og på sociale og kulturelle aktiviteter.

   

  De forslag og idéer, som borgere har bidraget med på de to workshops, har dannet grundlag for det udkast til et byfornyelsesprogram, der blev præsenteret for byens borgere den 19. februar 2014.

   

  Byfornyelsesprogrammet fremlægges hermed til politisk behandling med henblik på Byrådets beslutning om at gennemføre Områdefornyelsen af Mørke Bymidte.

   

  Den endelige ansøgning om refusion af byfornyelsesmidler skal fremsendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden den 1. april 2014. Ministeriets godkendelse af programmet kan ved rettidig fremsendelse af ansøgning inklusiv kopi af beslutning og byfornyelsesprogram forventes at foreligge senest 1. juni 2014.

   

  Indsatsområder og aktiviteter

  Følgende indsatser og aktiviteter er udpeget som støtteberettigede:

  • Forskønnelse af hovedgaden med beplantning, belysning og nye belægninger
  • Tværgående forbindelser, eksempelvis en grøn kile i forbindelse med byparken
  • Forskønnelse af stationsområdet med beplantning, belysning og nye belægninger, pendler parkering og lader station for el-bil, infospot, markedsplads samt forberedelse til den kommende letbane
  • Nye aktiviteter i Byparken, blandt andet legeplads, belysning, borde og bænke, overdækket uderum, fælles gril samt udtynding af beplantning og aktivering af sø
  • Et aktivitetshus som byens mødested og ramme for sociale og kulturelle aktiviteter, eksempelvis café, mødelokaler og gårdbutik
  • Afmærkede motionsstier og outdoor fitness platforme
  • Multibane ved Mørke Hallen
  • Endelig afsættes midler til udvikling af et nyt image samt en pulje til events og aktiviteter, der skal skabe synlighed om områdefornyelsen, og om Mørke
  • Lys skal være et gennemgående tema og indtager en fremtrædende plads i alle projekter: Lys i Mørke.
 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er afsat i alt 4,5 mio. kr. til Områdefornyelsesprojektet, heraf udgør de 1,5 mio. kr. refusion fra Staten.

   

  Der er i budget 2013 og overslagsårene afsat 1 mio.kr. i 2016 til byfornyelse inden for byfornyelseslovens alm. bestemmelser.

 • Lovgrundlag

  Lov om byfornyelse og udvikling af byer. LBK nr. 504 af 16/05/2013.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller,

   

  1.     at byfornyelsesprogrammet godkendes som grundlag for Områdefornyelse af Mørke Bymidte og

  2.     at sagen fremsendes til byrådet med henblik på en beslutning om Områdefornyelse af Mørke Bymidte og

  3.     at ministeriet inden 1. april ansøges om tilsagn om refusion af udgifter inden for den meddelte reservation.

 • Beslutning i Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) den 05-03-2014

  Indstillingen fremsendes til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse med den tilføjelse, at der fortsat er fokus på rute 21 og på mobilitet og tilgængelighed.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse med tilføjelsen fra Udvalget for plan, udvikling og kultur omkring fortsat fokus på rute 21, mobilitet og tilgængelighed.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 84 Kvalitetsstandarder for bostøtte i eget hjem efter § 85
 • Resumé

  Kvalitetsstandarder for bostøtte i eget hjem efter servicelovens § 85 blev vedtaget på SÆ møde d. 30 januar 2012 og efterfølgende godkendt i byrådet d. 23. februar 2012.

  I forlængelse af budget 2014 har administration og udførere af bostøtte i eget hjem tilrettet kvalitetsstandarden for bostøtte i eget hjem.

 • Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til tilretning af kvalitetsstandard inden for lov om social service § 85 Bostøtte i eget hjem.

   

  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt genoptræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykiskfunktionsevne eller særlige sociale problemer. Kvalitetsstandarden beskriver rammerne for den service, Syddjurs Kommune leverer til borgerne.

  Forslag til kvalitetsstandard er blevet udarbejdet i et samarbejde mellem administrationen og udførerorganisationen og rummer en ekstra ydelse, udslusningsydelse (ydelse 11), i forhold til de vedtagne kvalitetsstandarder fra 2012.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

   

  Kvalitetsstandarderne er udarbejdet således, det beskrevne serviceniveau kan rummes af de nuværende ressourcemæssige rammer.

 • Lovgrundlag

   

  Lov om social service § 85.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller kvalitetsstandarden til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-02-2014

  Inden indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse behandles sagen igen i Udvalget for sundhed, ældre og social, efter høring i Handicaprådet.

 • Beslutning i Handicaprådet den 20-02-2014

  Henrik Rudolph orienterede om ny ydelse ”11”, en udslusningsydelse, og Uffe Thomsen supplerede med ændring fra 4 til 6 satser.

   

  Høringssvar: Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarden.

   

  Der er et stort ønske fra rådet om, at der gøres brug af korrektur-program, således at rettelser/korrektioner fremkommer tydeligt, hvilket vil lette tilgængeligheden. Drøftelse som Peer Laursen bærer videre til direktør Jørgen Andersen.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 85 Kvalitetsstandarder genoptræning
 • Resumé

  Serviceniveauet på ældre – og sundhedsområdet er beskrevet i en række kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne gennemgås årligt i overensstemmelse med kommende års vedtagne budget. I denne sag fremlægges forslag til reviderede kvalitetsstandarder inden for ambulant genoptræning og ophold på midlertidige døgnpladser.

 • Sagsfremstilling

  Kvalitetsstandarderne skal bidrage til at skabe gennemsigtighed om sammenhængen mellem det politisk fastsatte serviceniveau, og de ydelser borgerne modtager.

   

  Sammenfattende om kvalitetsstandarder:

  • De tydeliggør det faktisk besluttede serviceniveau.
  • Borgerne kan orientere sig om serviceniveauet og dermed afstemme sine forventninger.
  • Borgerne oplyses om deres rettigheder og pligter.

  Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup blev en realitet 1. februar 2013. Ledelse og medarbejdere har i det forløbne år arbejdet med udvikling af afdelingen, herunder kvalitet i afdelingens tilbud til borgerne. Det har givet anledning til at udarbejde forslag til 3 nye kvalitetsstandarder, der mere præcist beskriver serviceniveau og ydelser inden for afdelingens kerneområder:

  • Genoptræning, sygepleje, omsorg og rehabilitering på midlertidige døgnpladser.
  • Ophold på akutpladser
  • Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.

  Udover ovennævnte fremlægges justeret kvalitetsstandard for almindelig ambulant genoptræning, som ligeledes finder sted i Tirstrup. Kvalitetsstandarden er præciseret, således at den individuelle tilgang i tilrettelæggelsen af genoptræningsindsatsen præciseres, borgerens aktive deltagelse i egen genoptræning fremhæves samt, at der sikres plads til individuel vejledning ved genoptræning på hold. 

   

  Kvalitetsstandarderne høres i Ældreråd og Handicapråd.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Kvalitetsstandarderne er redigeret i overensstemmelse med det vedtagne budget for 2014.

 • Lovgrundlag

  Serviceloven § 86, §83, §84

  Sundhedsloven § 140 og § 138

 • Indstilling

  Direktøren indstiller kvalitetsstandarderne til Udvalgets, Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-02-2014

  Inden indstilling til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse behandles sagen igen i Udvalget for sundhed, ældre og social, efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

 • Beslutning i Ældrerådet den 18-02-2014

  Kvalitetsstandarderne gennemgået og enkelte forståelsesspørgsmål afklaret.

  Ældrerådet har ikke yderligere kommentarer til de beskrevne kvalitetsstandarder.

 • Beslutning i Handicaprådet den 20-02-2014

  Hanne Kaagaard, fra afdelingen for rehabilitering, orienterede om kvalitetsstandarderne og de opgaver der løses i Rehabiliteringscentret.

   

  Høringssvar: Handicaprådet har ingen bemærkninger til kvalitetsstandarderne.

   

  Det er aftalt, at Handicaprådet kommer på besøg, og afholder mødet i marts på Rehabiliteringscentret.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, med redaktionelle ændringer.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 86 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Ebeltoft Bofællesskaber
 • Resumé

  Ifølge vedtægterne for Den selvejende Institution, Ebeltoft Bofællesskaber skal Syddjurs Kommune udpege 3 medlemmer til bestyrelsen.

 • Sagsfremstilling

  Den selvejende Institution, Ebeltoft Bofællesskaber er i sin tid oprettet i et samarbejde med Ebeltoft Kommune, og har derfor i bestyrelsen medlemmer udpeget af Syddjurs Kommune.

  Vedtægterne giver mulighed for, at byrådet kan udpege medlemmer, der ikke er medlemmer af byrådet.

   

  De nuværende udpegede bestyrelsesmedlemmer for Syddjurs Kommune er; Lillian Rose, Kjeld Pedersen og Marianne Als Nielsen. De for nuværende udpegede har udtrykt villighed til fortsat at stille sig til rådighed.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller til Udvalg og Byråd, at der til bestyrelsen for Den selvejende Institution, Ebeltoft Bofællesskaber udpeges Lillian Rose, Kjeld Pedersen og Marianne Als Nielsen.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse, og med de nævnte personer som indstillede.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 87 Udpegning af bestyrelsesmedlem til Gunhild Jensens Fond
 • Resumé

  Der skal udpeges 1 bestyrelsesmedlem til Gunhild Jensens fond jævnfør legatfundats.

 • Sagsfremstilling

  Der foreligger legatfundats for Gunhild Jensens Fond, som blev oprettet i 2001 i henhold til testamente oprettet af Gundhild Jensen, Ebeltoft.

   

  Det fremgår af legatfundatsen at legatets formål er at tildele indbyggere i Ebeltoft Kommune et beløb efter ansøgning til dækning af særlige udgifter for eksempel til rejser, kurophold eller lignende.

  Herudover er formålet at tildele beløb, der dækker udgifter til rekreative foranstaltninger, som den pågældende ellers ikke kan frekventere. Det er en forudsætning, at en tildelt legatportion anvendes til det i ansøgningen beskrevne formål, og således ikke til at dække daglige leveomkostninger eller lignende.

  Legatet tildeles fortrinsvis til personer, hvis oprindelse er Ebeltoft kommune.

  Det tilstræbes en årlig uddeling af legatportioner, der typisk vil andrage mellem 10-50.000 kr. Legatets kapital pr. 31.12.2013 udgjorde 2.235.053 kr.

  Fondsbestyrelsen består af 3 medlemmer; revisor Bent Fredberg, advokat Martin Lauritzen og et udpeget af Syddjurs Kommune.

  Der ydes intet vederlag til medlemmerne af bestyrelsen.

   

  Byrådet udpegede den 30. august 2007 tidligere borgmester i Ebeltoft Kommune Knud Thorgaard som medlem af bestyrelsen.

  Knud Thorgård har tilkendegivet, at han gerne fortsætter i bestyrelsen for Gunhild Jensens Fond.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller, at Knud Thorgaard udpeges til bestyrelsen for Gunhild Jensens Fond.

 • Beslutning i Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) den 05-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Indstilles til Byrådets godkendelse.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Godkendt.

Show video
Punkt 88 Decisionsskrivelse vedr. beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012
 • Resumé

  Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 28. januar 2014 fremsendt decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2012 på områder med statsrefusion for Syddjurs kommune.

 • Sagsfremstilling

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har gennemgået revisionsberetningen for Syddjurs kommune og har alene taget stilling til revisors bemærkninger af betydning for statsrefusion og tilskud på Beskæftigelsesministeriets sagsområder.

   

  Resultatet af gennemgangen på ministeriets område

   

  Revisor har ikke forbehold eller bemærkninger på beskæftigelsesministeriets område.

   

  Ministeriet finder det dog utilfredsstillende, at områderne for kontanthjælp, forsikrede ledige, revalidering og ledighedsydelse ikke generelt er blevet administreret i overensstemmelse med lovgivningen.

  Det er primært rettidig opfølgning, der er problemet.

   

  Det anføres i skrivelsen af ledelsestilsynet på sygedagpengeområdet kun er udført delvist. Det drejer sig primært om udbetaling af sygedagpenge fra Borgerservice, hvor der ikke har været udført tilsyn.

  I forhold til Jobcenteret er der tale om manglende kontroller på enkelte punkter vedr. opfølgningen på sygedagpengeområdet. – Disse punkter er nu indarbejdet i skemaet for ledelsestilsynet.

   

  Indsats mod socialt snyd

  Ministeriet pålægger revisor fremover at udføre revision på procedurer til at forebygge og afdække tilfælde af uberettiget modtagelse af ydelser mod bedre vidende, og om procedurerne fungerer på betryggende vis.

   

  Social- og beskæftigelseschefen kan orientere om, at alle udbetalings- og refusionsmæssige berigtigelser er foretaget, og at områderne med manglende rettidighed ved opfølgning ikke har refusionsmæssig betydning.

  Det skal bemærkes, at der fortsat er stor fokus på at styrkelse af kvaliteten i sagsbehandlingen på beskæftigelsesområdet, hvor der særligt arbejdes på forbedringer af de områder, hvor revisionen har vist mangler.

  Social- og beskæftigelseschefen bemærker sig, at revisor ikke har forbehold på Beskæftigelsesministeriets område.

 • Økonomi og organisatoriske konsekvenser

  Der er ingen økonomiske konsekvenser.

 • Lovgrundlag

  Bek. nr. 1405 af 28. dec. 2011 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revison på Social- og Integrationsministeriets, Beskæftigelsesministeriets m.v., ændret ved

  bek. 777 af 29. juni 2012, og bek. nr. 992 af 14. okt. 2011, nr. 202 af 2. marts 2012 og

  Nr. 328 af 10. april 2012, ændret ved bek. nr. 858 af 15. august 2012.

 • Indstilling

  Direktøren indstiller decisionsskrivelse til Udvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget (AU) den 04-03-2014

  Indstilles til Økonomiudvalgets og Byrådets efterretning.

 • Beslutning i Økonomiudvalget (ØK) den 13-03-2014

  Taget til efterretning.

 • Beslutning i Byrådet den 26-03-2014

  Taget til efterretning.

Show video