Handlinger 2014

Handlingsplan - Det gør vi i 2014

BOSÆTNING

Det gør vi i 2014:

 • Markedsføring af landområderne som attraktive bosætningsområder (som led i udarbejdelsen af bosætningsstrategien)
 • Vurdering af landsbyafgrænsning i forhold til muligheder for opførelse af ny bebyggelse til boliger og til erhverv.

 

ERHVERV

Det gør vi i 2014:

 • Udarbejde vejledning om anvendelse af tiloversblevne landbrugsbygninger
 • Sætte fokus på muligheder for landzonetilladelse i særligt vanskeligt stillede landdistrikter
 • Ansøge Byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler 2013. (Egil Fischers Ferieby)
 • Evaluering og opfølgning på projektet Strategisk Forretningsplanlægning i Landdistrikter
 • Deltage i projektet Fremtidens Landsbybutik. LAG-Djursland
 • Deltagelse i projektet Østjyllands spisekammer
 • Deltagelse i projektet Turismefokuseret Erhvervsserviceindsats. Midtjysk Turisme.
 • Kvartalsvise dialogmøder mellem Natur & Miljø og Djursland Landboforening.
 • Udgivelse af Guide til grøn energi i boligen og i feriehuset, som led i kampagne målrettet energirenovering af private boliger. (Beskæftigelse til lokale håndværkere.)
 • Understøtter Fjernvarmeværkerne i en fælles ansøgningsportal omkring energitilskud til lokale projekter. (CO2-puljer.)
 • Understøtte dannelse af lokale netværk/erhvervsklubber, som led i en lokal forretningsudvikling. (Bottom up).
   

KULTUR /  NATUR

Det gør vi i 2014:

 • Prioritering af Landsbypuljemidler til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
 • Understøtte aktiviteter i forsamlingshusene, eksempelvis Liv i Forsamlingshuset
 • Deltage i projektet Gentænk Landsbyen under Kulturby 2017
 • Udpege og synliggøre kulturarven, eksempelvis Birkesig Kalkovne
 • Ansøge Stedet Tæller. Udvikling i Kysternes Turistbyer. (Egil Fischers Ferieby)
 • Sikre at de rekreative værdier i landsbyerne fastholdes, herunder at de grønne områder i landsbyerne friholdes for bebyggelse, at understøtte deres anvendelse til lokale aktiviteter via eksisterende tilskudsmuligheder og medfinansiering af eksempelvis LAG projekter, at tilbyde et årligt legepladstilsyn inkl. vurdering af sikkerhed mv.
 • Understøtte og bistå i lokale stiprojekter, eksempelvis Kløverstier.

 

FYSISKE RAMMER

Det gør vi i 2014:

 • Som led i det fortløbende arbejde med udarbejdelse af landsbylokalplaner med fokus på udvikling og bevaring udarbejdes der i 2014 landsbylokalplan for landsbyen Følle
 • Prioritering af Landsbypuljemidler til frivillige nedrivninger af tomme boliger i landsbyer med henblik på muligheder for ny bebyggelse
 • Prioritering af Landsbypuljemidler til bygningsforbedring af bevaringsværdige bygninger
 • Vurdering af omfanget af tomme boliger med henblik på opkøb til nedrivning
 • Færdiggøre Projektkataloget som et digitalt dialogredskab der årligt revideres
 • Deltagelse i Workshop om Økolandsbyer. MBBL (Friland)
 • Deltagelse i Projekt Hovedgaden – demonstrationsprojekt. MBBL.

 

DIALOG OG SAMARBEJDER

Det gør vi i 2014:

 • Evaluere Distriktsrådene og deres virke i samarbejde med civilsamfundskoordinator
 • Samarbejde med Civilsamfundskoordinator om mulige projekter i landdistrikterne, eksempelvis Landsbypedeller, lokale frivillighedskoordinatorer. (Mørke)
 • Bistå i udvikling af lokale projekter
 • Deltagelse i LAG-samarbejdet, herunder sikring af samklang mellem LAG’ens og kommunens udviklingsstrategi
 • Servicering af kommunale repræsentanter i LAG-bestyrelsen
 • Synliggørelse af kontaktpersoner på kommunens hjemmeside (en indgang)
Opdateret: 12-06-2014 14:51

Kontakt