Kultur / Natur

Kulturen, naturen og betydningen for det gode liv

Kulturarven, kulturværdierne og landskabsværdierne spiller en helt særlig rolle i Syddjurs Kommune og i arbejdet med at skabe en attraktiv bosætningskommune. Det gælder i særdeleshed i landsbyerne og landområderne, hvor kulturarven og de enestående landskaber skal understøtte landsbyernes og landområdernes identitet og anvendes aktivt til glæde for bosætning, turisme og erhvervsudvikling.

Kommunens tiltag i landsbyerne og landområderne vil oftest have karakter af understøttelse af de sociale fællesskaber og det lokale foreningsliv – eksempelvis ved sikring af fysiske rammer for dette fællesskab, da det ofte er disse funktioner, der gør den enkelte landsby til et godt sted at bo og leve.

Et naturligt udgangspunkt for fællesskabet er mødestedet - i form af forsamlingshuset, gadekæret, bytoften eller grønningen. Disse mødesteder skal gentænkes og være afsæt for aktiviteter i det lokale miljø.

Ligeledes er adgangen til naturen i form af stiforbindelser og formidling af kulturhistorien af stor betydning. Adgangen skal derfor udbygges og de tilhørende natur- og kulturoplevelser skal formidles.

Det vil vi:

 • Understøtte mødesteder som rammer for sociale og kulturelle aktiviteter.
 • Understøtte de rekreative muligheder, særligt i form af tilgængelighed til naturen via eksempelvis kirkestier, naturstier o.l.
 • Synliggøre og formidle kulturarven og naturoplevelserne i landsbyerne og landområderne blandt andet igennem pjecer, natur- og kulturture samt fysisk planlægning.
 • Understøtte projektet Gentænk Landsbyen. (Regionalt udviklingsprojekt under Kulturhovedstad 2017).
 • Arbejde målrettet og strategisk med kulturudviklingen og sikre kulturoplevelser til alle kommunens borgere.
 • Præmiere lokale initiativer, eksempelvis Årets Landsby, Blomstrende Landsby, Landby Make-over, Arkitekturprisen eller lignende.
 • Fortsætte arbejdet med, at udpege bevaringsværdige bygninger samt repræsentative og egnstypiske kulturmiljøer.

Det gør vi i 2014:

 • Prioritering af Landsbypuljemidler til istandsættelse af forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse
 • Understøtte aktiviteter i forsamlingshusene, eksempelvis Liv i Forsamlingshuset
 • Deltage i projektet Gentænk Landsbyen under Kulturby 2017
 • Udpege og synliggøre kulturarven, eksempelvis Birkesig Kalkovne
 • Ansøge Stedet Tæller. Udvikling i Kysternes Turistbyer. (Egil Fischers Ferieby)
 • Sikre at de rekreative værdier i landsbyerne fastholdes, herunder at de grønne områder i landsbyerne friholdes for bebyggelse, at understøtte deres anvendelse til lokale aktiviteter via eksisterende tilskudsmuligheder og medfinansiering af eksempelvis LAG projekter, at tilbyde et årligt legepladstilsyn inkl. vurdering af sikkerhed mv.
 • Understøtte og bistå i lokale stiprojekter, eksempelvis Kløverstier.
Opdateret: 23-04-2014 23:35

Kontakt